กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านโนนกระหวัน หมู่ที่ 1


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำน้ำพริก

สาขาอุตสาหกรรมและหัตกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) โดยเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านที่มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในการทำน้ำพริก โดยนำพริกที่ปลูกในชุมชนมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นอาชีพเสริมรายได้ และสามารถให้ความรู้กับผู้สนใจได้

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

น้ำพริกแกง, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนกระหวัน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

รายการอ้างอิง

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. (ม.ป.ป.). ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลโนนยอ. สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2565, จาก https://nonyor.go.th/