นายจันทร์ ไพลดำ


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านวงมโหรี 

สาขาศิลปกรรม โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาด้านวงมโหรี ด้วยการรวมกลุ่มกันตั้งวงจันทร์กระพริบ เพื่อทำการแสดงดนตรีบรรเลงในงานพิธี และเพื่อการแห่ในงานต่าง ๆ เช่น งานบวช งานแต่ง เป็นต้น และสามารถให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

มโหรี, ดนตรีบรรเลง, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาไทย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านยางใน หมู่ที่ 9 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

รายการอ้างอิง

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. (ม.ป.ป.). ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลโนนยอ. สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2565, จาก https://nonyor.go.th/