นางคง วังไธสง


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพลงโคราช

สาขาศิลปกรรม โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในการขับร้องเพลงโคราช ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการร้อง การเล่นประจำถิ่น ทั่งนี้สามารถให้ความรู้กับผู้สนใจ และเป็นตัวอย่างในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เพลงโคราช, เพลงพื้นเมืองไทย, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:25 บ้านยางในหมู่ที่ 9 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

รายการอ้างอิง

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. (ม.ป.ป.). ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลโนนยอ. สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2565, จาก https://nonyor.go.th/