นายใหญ่ จอนสูงเนิน


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน พิธีกรรมทางศาสนา

สาขาศาสนาและประเพณี มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาด้านพิธีกรรมทางศาสนา ในการจัดงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานอุปสมบท พิธีทางศาสนางานมงคล งานขึ้นบ้านใหม่ และงานศพ

ประวัติ

     เกิดปี พ.ศ. 2486

สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

การศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 

อาชีพ เกษตรกรรม

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:7 หมู่ที่ 9 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. ทะเบียนประวัติ ปราชญืชาวบ้าน. สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2565, จาก http://www.pakchongsao.go.th/fileupload/8083111.pdf