24 กุมภาพันธ์ วันศิลปินแห่งชาติ


รายละเอียด

วันศิลปินแห่งชาติ

      วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี นับเป็นวันสำคัญยิ่งของประชาชนชาวไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 พระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถล้ำเลิศในด้านศิลปกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านกวีนิพนธ์ ด้านดนตรี และด้านประติมากรรม อันเป็นที่มาของวันศิลปินแห่งชาติในปัจจุบัน

      คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ประกาศให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันศิลปินแห่งชาติ

เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ดังนั้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปินให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้สร้างสรรค์งานศิลปะยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์การพิจารณาของโครงการศิลปินแห่งชาติ จึงได้มีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ โดยดำเนินการเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่พุทธศักราช 2528 จนถึงปัจจุบัน

      ศิลปินแห่งชาติทุกท่านเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เป็นปราชญ์ทางด้านศิลปะ ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้อุทิศตนสร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานศิลปะอันล้ำค่าไว้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมนุยชาติ ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญของรัฐปละประชาชนชาวไทยทุกคน ที่จะต้องช่วยกันธำรงรักษา ส่งเสริมสนับสนุน ให้กำลังใจแก่ศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และเป็นการสานต่อมรดกทางวัฒนธรรมจากศิลปินในการสร้างผลงานศิลปะ และเป็นการสานต่อมรดกทางวัฒนธรรมจากศิลปินรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งให้สืบทอดเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติสืบไป

      

หัวเรื่อง

วันนี้ในอดีต

หมวดหมู่

วันนี้ในอดีต

คำสำคัญ

ศิลปิน, ศิลปินแห่งชาติ, ปราชญ์, ศิลปกรรม

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2563). ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.