นายสี หาญณรงค์


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การปลูกผักปลอดสารพิษ

สาขาเกษตรกรรม โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในการปลูกผักปลอดสารพิษ

การศึกษา: จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4

อาชีพ: ทำนา

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ผักปลอดสารพิษ, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:46 บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430