นายบุญหนา ทุมวารีย์


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ผู้นำทางศาสนพิธี

สาขาศาสนาและประเพณี มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ในการเป็นผู้นำทางศาสนพิธี

การศึกษา: จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4

อาชีพ: ทำนา

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม, ความเชื่อ, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430