นายนิรันดร์ ประจง


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การเล่นมโหรี

สาขาศิลปกรรม โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญา ในด้านการเล่นมโหรี

การศึกษา: จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4

อาชีพ: ทำนา

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

มโหรี, ดนตรีบรรเลง, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาไทย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:115 บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430