นายธรรมศักดิ์ บุญมา


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ผู้นำทางศาสนพิธี และด้านการศึกษา

สาขาศาสนาประเพณี และสาขาการจัดการ: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ในการเป็นผู้นำทางศาสนพิธี และด้านการศึกษา

การศึกษา: จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาชีพ: ข้าราชการ

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:62 บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430