นางหนูจี ทองดีนอก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการเมืองการปกครอง

สาขาการจัดการ: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการเมืองการปกครอง

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

การเมืองและการปกครอง, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลด้านสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2565, จาก http://nonsomboonlocal.go.th/index.php?mod=blog&path=blog&id_sub=98&id_type=1