นายชื่น จงพิมาย


รายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น: ด้านไร่นาสวนผสม และเกษตรทฤษฏีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง

สาขาเกษตรกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านไร่นาสวนผสม และเกษตรทฤษฏีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เกษตรกรรมแบบผสมผสาน, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านซาด หมู่ที่ 10 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110