นายบุญ จรภัย


รายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น: ด้านการทำฟืม

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ในด้านการทำฟืม ซึ่งเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทอผ้า

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

การทอผ้า, เครื่องมือและอุปกรณ์, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านรัตนภพ หมู่ที่ 12 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110