ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย


รายละเอียด

ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย (Khum Ma Au Bua Lai Silk หรือ Pha Mai Khum Ma Au Bua Lai)

      หมายถึง ผ้าไหมทอมือชนิด 2 ตะกอ ทอลายตารางแบบดั้งเดิม โดยประกอบด้วยเส้นไหม 5 สี ได้แก่ สีแดง สีดา สีเขียว สีส้ม และสีขาว เป็นผ้าไหมที่มีความประณีตสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งผลิตในพื้นที่อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ลักษณะของสินค้า

1.1 ลักษณะทางกายภาพ ผ้าไหมทอมือ ชนิด 2 ตะกอ ทอลายตารางแบบดั้งเดิมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านอำเภอบัวลาย โดยประกอบด้วยเส้นไหม 5 สี ได้แก่ สีแดง สีด า สีเขียว สีส้ม และสีขาวเท่านั้น และในแต่ละผืนต้องมีเส้นไหมครบทั้ง 5 สี เส้นพุ่งและเส้นยืนทำจากเส้นไหมสาวมือพันธุ์ไทยปรับปรุง เช่น พันธุ์เหลืองโคราช พันธุ์เหลืองสระบุรี พันธุ์ดอกบัว เป็นต้น

1.2 ประเภทของผ้า

1.2.1 ผ้าถือไหม คือ ผ้าที่มีขนาดเล็ก ความกว้างไม่เกิน 80 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 2 เมตรต่อผืน

1.2.2 ผ้าผืน คือ ผ้าที่มีขนาดใหญ่ ความกว้างไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร ความยาวตามขนาดของเส้นยืน

เลขที่คำขอ 63100229

ทะเบียนเลขที่ สช

วันที่ยื่นคำขอ 30 มกราคม 2563

วันที่ขึ้นทะเบียน 30 มกราคม 2563 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

หัวเรื่อง

ผ้าไหม

หมวดหมู่

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

คำสำคัญ

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, เครื่องหมายแสดงแหล่งกำเนิด, ผ้าไหม

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120