ผ้าไหมปักธงชัย


รายละเอียด

ผ้าไหมปักธงชัย หรือ (Pak Thong Chai Thai Silk หรือ Pha Mai Pak Thong Chai)

      หมายถึง ผ้าไหมพื้น หรือผ้าชิ้น ทอด้วยกี่กระตุก 2 ตะกอ (ไม่รวมกี่อุตสาหกรรม) ด้วยเส้นไหมยืนและเส้นไหมพุ่งที่ผลิตในประเทศไทย มีความกว้างของผ้าไหมไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว เนื้อผ้าหนาแน่น มีความมันวาว สีคงทน ไม่ตก ผืนผ้าไม่มีตำหนิ โดยเป็น การทอผ้าไหมตามกรรมวิธีที่ประณีตอันเป็นมรดกทางหัตถกรรมที่สืบทอดกันมา ผลิตในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย ของจังหวัดนครราชสีมา

ลักษณะของผ้า

1. ประเภทผ้า ผ้าพื้น หรือผ้าชิ้น

2. ลักษณะทางกายภาพ

    2.1) ผ้าไหมที่ทอเป็นผ้าพื้น ทอด้วยเส้นพุ่ง 2 เส้น โดยไม่ปั่นรวมกัน

    2.2) ความกว้างของผ้าไหม ไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว

    2.3) เนื้อผ้าหนาแน่น มีความมันวาว สีคงทน ไม่ตก

    2.4) ผ้าที่ทอเสร็จแล้ว ริมผ้ามีความกว้างไม่น้อยกว่า 12 ช่องฟันหวี ที่แต่ละช่องจะมีเส้นไหม 4 เส้น

    2.5) ผ้าไหมที่ทอด้วยเส้นไหมไทยพื้นบ้าน มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 100 กรัมต่อตารางเมตร

    2.6) ผ้าไหมที่ทอด้วยเส้นไหมอุตสาหกรรม มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร

เลขที่คำขอ 63100245

ทะเบียนเลขที่ สช65100178

วันที่ยื่นคำขอ 21 สิงหาคม 2563

วันที่ขึ้นทะเบียน 21 สิงหาคม 2563

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

1. จังหวัดนครราชสีมา

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3. สมาคมไหมไทยนครราชสีมา

ที่อยู่ 

1. ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

2. 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

3. ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

หัวเรื่อง

ผ้าไหม

หมวดหมู่

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

คำสำคัญ

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, เครื่องหมายแสดงแหล่งกำเนิด, ผ้าไหม

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150