นายวิไล ดอมไธสง


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านจักสาน และด้านการเกษตร

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) และสาขาเกษตรกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการจักสาน และด้านการเกษตร

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เครื่องจักสาน, เกษตรกรรม, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโสกรัง ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120