นายชงค์ แยมกลาง


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การหมอดู และการสะเดาะเคราะห์

สาขาศาสนาและประเพณี: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านหมอดู และการสะเดาะเคราะห์

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ขวัญและการทำขวัญ, หมอดู, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านใหม่โนนโซงโลง หมู่ที่ 19 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110