นายเสงี่ยม เครื่องกลาง


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: วงปี่พาทย์

สาขาศิลปกรรม: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการละเล่นวงปี่พาทย์

รหัสภูมิปัญญา: 8630040812001

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ปี่พาทย์, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:54 บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260