นางอุทัย สุขศรีพะเนา


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: เกษตรกรรม 

สาขาเกษตรกรรม: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านเกษตรกรรม การทำไร่อ้อย

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด: วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

การศึกษา: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สถานภาพ: สมรส

รางวัลเกียรติยศ:

- พ.ศ. 2559 รางวัลการบริหารไร่อ้อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- พ.ศ. 2562 รางวัลการบริหารไร่อ้อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

อ้อย, เศรษฐกิจพอเพียง, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:125 บ้านสวนปอ หมู่ที่ 5 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230