นางสด เที่ยงดี


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การเลี้ยงหมูหลุม

สาขาเกษตรกรรม: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ในการเลี้ยงหมูหลุม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ของคนในท้องถิ่นได้

ประวัติ:

วันเดือนปีเกิด: วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2491

การศึกษา:

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

สุกร, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:56 บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 9 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230