นางจันทร์ดาว เที่ยงกระโทก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด

สาขาเกษตรกรรม: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ของคนในท้องถิ่นได้

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด: วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2513

การศึกษา:

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

จิ้งหรีด, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:48 บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 9 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230