นายวิโรจน์ ลีลาน้อย


รายละเอียด

ประวัติ

บิดา: นายบุญเพ็ง ลีลาน้อย

มารดา: นางสุพัค ลีลาน้อย

การศึกษา:

- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ผลงาน/กิจกรรมเด่น:

- ปีการศึกษา 2559 นักเรียนรางวัลพระราชทาน

- พ.ศ. 2559 ได้เข้ารับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

- การแสดงหมอลำกลอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หัวหน้าวงดนตรีแห่กลองยาวพื้นบ้านอีสาน วงแตรเขิบศิลป์

- พ.ศ. 2562 นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ขนาดกลาง กลุ่มจังหวัดที่ 7

หัวเรื่อง

บุคคลดีเด่น

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

นักเรียน, รางวัล

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:37 หมู่ที่ 2 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. อัสรากร กำภู ณ อยุธยา และณัฐพงศ์ ฮวบประเสริฐ. (2562). นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562. กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.