นายประภา ยุวานนท์


รายละเอียด

ประวัติ

      เกิดวันที่ 20 มกราคม 2479 ภูมิลำเนา ณ บ้านปราโมทย์ ต.บางสะแก อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม เป็นบุตร นายเติม และ นางลิ้นจี่ ยุวานนท์ มีพี่น้อง 9 คน ได้แก่

1. นายประยูร ยุวานนท์

2. นายประยงค์ ยุวานนท์

3. นางประทุม ยุวานนท์

4. นางประเทือง ยุวานนท์

5. นายประยิน ยุวานนท์

6. นางประทิน ยุวานนท์

7. นายประวิทย์ ยุวานนท์

8. นายประภา ยุวานนท์

9. นายสมชาย ยุวานนท์

     นามสกุล ยุวานนท์ (YUVANANDA) นี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แก่ นายเลื่อน น้องของบิดา ผู้เป็นอา เป็นการพระราชทานครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2458 ลำดับที่ 2900 โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดี กระทรวงมุรธาธร เป็นผู้ลงพระนามสนองพระบรมราชโองการ

คู่สมรส: นางทัศนา สิงห์ปรุ 

ธิดา: จำนวน 1 คน

- นางทัศนา จันทรโณทัย

การศึกษา:

ระดับประถมศึกษา

- โรงเรียนพิศสะอาดราษฎร์บำรุง (วัดปราโมทย์) อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม

ระดับมัธยมศึกษา

- โรงเรียนอำนวยวิทย์ (เป็นโรงเรียนเอกชนของบิดา) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

- โรงเรียประจำอำเภอบางคณฑี "สกลวิสุทธิ" จ.สมุทรสงคราม

- โรงเรียนมัธยามวัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร

ระดับอุดมศึกษา

- ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- การอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย

- การอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนา การบริหารหลายหลักสูตร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การรับราชการ:

- เมษายน 2503 เริ่มรับราชการครั้งแรก ตำแหน่งปลัดอำเภอตรีอำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา และเจริญก้าวหน้าตามลำดับ

- พ.ศ. 2517 นายอำเภอประทาย จ.นครราชสีมา

- พ.ศ. 2518 ศึกษาโรงเรียนนายอำเภอ

- พ.ศ. 2519 นายอำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี

- พ.ศ. 2521 นายอำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา

- พ.ศ. 2524 นายอำเภอเมืองขอนแก่น

- พ.ศ. 2529 นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

- พ.ศ. 2531 ปลัดจังหวัดเลย

- พ.ศ. 2533 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

- พ.ศ. 2535 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

- พ.ศ. 2536 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (คนแรก)

- พ.ศ. 2537 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

- พ.ศ. 2538 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

     - 21 ธ.ค. 2538-31 มี.ค. 2540 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- 1 เม.ย. 2540 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

- 30 ก.ย. 2540 เกษียณอายุราชการ

รางวัลเกียรติยศ

- พ.ศ. 2527 ได้รับรางวัลนายอำเภอดีเด่นของประเทศ ประเภทอำเภอ ชั้น 1

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญตรา

- มหาวชิรมงกุฏ

- ประถมาภรณ์ ช้างเผือก

- เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1

- เหรียญราชการชายแดน

- เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 3

- เหรียญลูกเสือสดุดี

- เหรียญจักรพรรดิมาลา

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

นายอำเภอ, ปลัดอำเภอโชคชัย, นายอำเภอประทาย, นายอำเภอสูงเนิน, นายอำเภอเมืองนครราชสีมา