วัดหนองแดง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2464 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ สร้างในปี พ.ศ. 2439 ด้วยเงินบริจาคจากส่วนราชการ และประชาชนในตำบลชุมพวง และตำบลใกล้เคียง เป็นอาคารแบบอิฐถือปูน 2 ชั้น ชั้นบนเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์และสามเณร เป็นรูปแบบการก่อสร้างแบบธรรมดา กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัตทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2.