วัดโนนแดง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2524 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์ง

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูสิริกัลยาณคุณ

2. พระมหาลิ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนแดง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

- โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. ข้อมูลสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง ในจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 ต.ค. 25600. สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2562, จาก http://wekorat.com/2017/10/13/king-rama-9-cremation-26-oct-korat/