วัดสำพะเนียง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2526

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

สิ่งที่น่าสนใจ

- พระนอนปางไสยาสน์ เพื่อกราบไหว้ขอพร

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 3 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. [สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอโนนแดง. (2561?)]. บ้านสำพะเนียงใหม่ ต.สำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักงาน.