วัดถนนหักน้อย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2450 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2468 โดยมีพระครูสังฆพงษ์พิสุทธิ์ เจ้าอาวาสร่วมกับชาวบ้านในการก่อสร้าง ต่อมา ในปี พ.ศ. 2465 ได้เริ่มก่อสร้างอุโบสถ และมีชื่อเรียกวัด อีกชื่อหนึ่งว่า "วัดถนนหักน้อยดอนกลอย" ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูสังฆพงษ์พิสุทธิ์ พ.ศ. 2450-2465

2. พระครูวิจารณ์ยติกิจ พ.ศ. 2465-2512

3. พระคง จนฺทสโร พ.ศ. 2512-2520

4. พระคง ทีปงฺกโร พ.ศ. 2520-2529

5. พระสมาน อริยวํโส พ.ศ. 2529-2535

6. พระเหลือ ฐานิสฺสโร พ.ศ. 2535- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านถนนหักน้อยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542).ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดถนนหักน้อยดอนกลอย. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2556, จาก http://www.dankhuntod.go.th/wat.php
  3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560