ดูข้อมูล
จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 88 รายการ (หน้า 1/1)

ขุนทยานราญรอน (วัชระ วัชรบูล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 18 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2486 - 2487 ประว อ่านต่อ...
ขุนบริบาลบรรพตเขตต์ (สังเวียน บริบาลบรรพตเขตต์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 22 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 6 ธ.ค. 2490 - 21 อ่านต่อ...
ขุนวรคุตต์คณรักษ์ (บุญฤทธิ์ วรนุตนานนท์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 23 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2492 - 2495 ประ อ่านต่อ...
ขุนสมัครธระนิรันด์ (ซุย เจริญสูงเนิน)
ประวัติ     อดีตกำนัน ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครร อ่านต่อ...
ขุนสันทัดบำบัดโรค (นายแพทย์สิงห์ รัตนมาลัย)
    เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2437 ที่ตำบลมะดัน ( อ่านต่อ...
ขุนสุบงกชศึกษากร (นาก สุบงกช)
ประวัติ              ว่าที่รองอำมาตย์ตรี ขุนสุบงกชศึกษากร เดิมชื่อ นายนาก สุบง อ่านต่อ...
จ่าสิบเอกสุริยา สิงห์วีรธรรม
ประวัติ รางวัลเกียรติยศ - ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 ด้านเกษตรกรรม จาก สำนักงาน อ่านต่อ...
ทำเนียบพระบรมราชาอนุสาวรีย์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในประเทศไทย : จังหวัดนครราชสีมา
ประวัติการสร้าง      เมืองนครราชสีมาเป็นหัวเมืองใหญ่ของมณฑ อ่านต่อ...
นางฐิติพร สุโคตร
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นางพิสมัย ภักตร์นิกร
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นางยุพา บุญชะโด
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นางวลัยพร พุกกะเวส
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นางศิริอร จั้นอรัญ
ประวัติ              บุคคลดีเด่นอำเภอครบุรี เกิดเมื่อ พ.ศ. 2488 จังหวัดชัยภูมิ อ่านต่อ...
นางสมพันธุ์ วงศ์จำปา
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นางสายทอง โคมตะขบ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน การจัดตั้งและบริหารกลุ่มออมท อ่านต่อ...
นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ (กำปั่น บ้านแท่น)
นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ (กำปั่น บ้านแท่น) ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 สา อ่านต่อ...
นายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร
ประวัติ วันเดือนปีเกิด 17 ก.ค. 2509 ภูมิลำเนาจังหวัด นครราชสีมา ชื่อ-สกุลบิดา อ่านต่อ...
นายจำรูญ ปิยัมปุตระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 33 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2520-25 อ่านต่อ...
นายจำลอง ซองผม
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นายเจริญ ภมรบุตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 27 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2501 - พ.ศ. อ่านต่อ...
นายณรงค์ รัตนจัน
ประวัติ     เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2482 ณ ตำบลบางปอง อำเภอเมือง จ อ่านต่อ...
นายดำรง รัตนพานิช
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 37 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ต.ค. 2533-30 ก. อ่านต่อ...
นายดิเรก มานะพงษ์
ประวัติ วันเดือนปีเกิด ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2544 สิริอายุได้ 6 อ่านต่อ...
นายเตี้ยม บุณยากร
ประวัติ วันเดือนปีเกิด วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2458-วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25 อ่านต่อ...
นายถนอม วิบูลมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 21 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2489 - 2490 ปร อ่านต่อ...
นายทวี รัชนีกร
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2548 ประวัติ     & อ่านต่อ...
นายบุญสม สังข์สุข
วันเดือนปีเกิด 6 ตุลาคม พ.ศ. 2504 ณ 286/145 หมู่ที่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.เมือ อ่านต่อ...
นายประภา ยุวานนท์
ประวัติ       เกิดวันที่ 20 มกราคม 2479 ภูมิลำเนา ณ บ้านปร อ่านต่อ...
นายประมูล ศรัทธาทิพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 31 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2516-2516 อ่านต่อ...
นายประวิทย์ สีห์โสภณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 39 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ต.ค. 2539-19 อ่านต่อ...
นายพจน์ ธัญญขันธ์
ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2470-วันที่ 29 เมษายน พ. อ่านต่อ...
นายพิชิต ชาญชัย
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นายพิทักษ์ พลมณี
ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499-วันที่ 18 เมษายน พ. อ่านต่อ...
นายแพทย์กวี ไชยศิริ
   ประวัติ วันเดือนปีเกิด วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2491&nb อ่านต่อ...
นายไพศาล คุณทรัพย์
ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤาภาคม พ.ศ. 2481-วันที่ 1 มิถุนายน พ. อ่านต่อ...
นายมโน กฤษณจินดา
ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2457-วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ อ่านต่อ...
นายมังกร สระศรี
ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2471-วันที่ 29 มกราคม พ. อ่านต่อ...
นายยุทธ จรัณยานนท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 24 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2495 - 2497 อ่านต่อ...
นายเลิศ หงษ์ภักดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 34 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2520 - 2524 อ่านต่อ...
นายเลื่อน พงษ์โสภณ
นายเลื่อน พงษ์โสภณ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2439-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 (ส อ่านต่อ...
นายวินิจ พงษ์ศิริ
ประวัติ วันเดือนปีเกิด วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2457-วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2538 อ่านต่อ...
นายวิวัฒน์ อินทร์อุดม
ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2467-วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ อ่านต่อ...
นายวิศาล ศิวารัตน์
ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2449-วันที่ 23 มกราคม พ. อ่านต่อ...
นายวิสิษฐ์ แววสูงเนิน
ประวัติ เกิดวันที่ 19 กันยายน 2515 อำเภอด่านขุนทด การศึกษา - ประถมศึกษา อ่านต่อ...
นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นายสนัด เมนะรัตน์
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นายสมชาย กลิ่นแก้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 29 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2511 - 2513 ประว อ่านต่อ...
นายสมชาย กิริวัฒนศักดิ์ หรือ เฮียชิ้ง พ.ศ. 2483-2560
ประวัติ เกิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2483 บุตร - นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ อ อ่านต่อ...
นายสมาน บัวบุญ
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นายสวัสดิ์วงศ์ ปฏิทัศน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 28 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2507 - 2511 ประ อ่านต่อ...
นายสิทธิศักดิ์ ทองดีนอก
วันเดือนปีเกิด วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2535 ณ บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 7 ต.ขามสมบูรณ์ อ่านต่อ...
นายสุเทพ วงศ์กำแหง
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล-ขับร้อง) พ.ศ. 2533 ประวัติ เ อ่านต่อ...
นายสุพจน์ โสวภาค
ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2457 สิริอายุได้ 85 ปี 10 เ อ่านต่อ...
นายสุพร สุภพร
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 38 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ต.ค. 2537 - 30 อ่านต่อ...
นายสุรินทร์ ชิโนทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 16 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2484-2484 ประวัติ อ่านต่อ...
นายสุวรรณ รื่นยศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 25 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2497 - 2500 ประว อ่านต่อ...
นายอุดม บุญประคอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 20 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2488 - 2489 ประ อ่านต่อ...
นายอุทิศ ทรัพย์แสนยากร
ประวัติ     ปลัดอำเภอประจำตำบลมะเกลือ อ.สูงเนิน จ. อ่านต่อ...
พ.ต.อ.เลื่อน กฤษณามระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 26 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2500 - 2501 ปร อ่านต่อ...
พ.อ.หลวงอาจศรศิลป (ประพันธ์ ธนพุทธิ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 15 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2479 - 2484 อ่านต่อ...
พระไชยนฤนาท (ทองดี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 6 ดำรงตำแหน่ง ร.ศ. 129 - 131 (2453 อ่านต่อ...
พระบรมราชบรรหาร (สวัสดิ์ วิเศษศิริ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 5 ดำรงตำแหน่ง ร.ศ. 125 - 129 (2449 อ่านต่อ...
พระยศสุนทร หรือ พระยาราชเสนา (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 8 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2456 - 2458 ประ อ่านต่อ...
พระยากำธรพายัพทิศ (ดิส อินทโสฬส ณ ราชสีมา)...เจ้าเมืองนครราชสีมาคนสุดท้าย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 14 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2476-2479 ป อ่านต่อ...
พระยานายกนรชน วิมลภักดี (เจริญ ปริยานนท์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 13 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2474 - 2476 อ่านต่อ...
พระยาพิริยะพิชัย (เทียบ สุวรรณิน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 12 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2466 - 2472 ปร อ่านต่อ...
พระยาวรชัยวุฒิกร (เลื่อง สนธิรัต)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 4 ดำรงตำแหน่งเมื่อ ร.ศ. 124 - 125 (2 อ่านต่อ...
พระยาศรีสุริยราชวราภัย (จร รัตนบิณฑะ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 9 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2458 - 2460 อ่านต่อ...
พระยาสุริยเดช (จาบ สุวรรณทัต)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 3 ดำรงตำแหน่งเมื่อ รศ.123 - 124 (พ.ศ. อ่านต่อ...
พระรังสรรค์สารกิจ (เลื่อน ศรีเพ็ญ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 2 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2444-พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
พระสาครบุรานุรักษ์ (ปริก สุวรรณานนท์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 17 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2484 - 2486 ประว อ่านต่อ...
พระอธิการทองดี ผริตฺตธมฺโม, 2478-2534
อดีตเจ้าอาวาสวัดกองพระทราย ประวัติ        พระอธิการทองดี ผริตฺตธมฺโม สกุลเ อ่านต่อ...
มหาอำมาตย์โท พระยาเพชรดา (สะอาด ณ ป้อมเพชร์)
       อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2462 และวาร อ่านต่อ...
รศ. ดร.วิโรฒ ศรีสุโร
      เกิดเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2482 ณ ตำบลยามู อำเภอ อ่านต่อ...
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ จรัณยานนท์
ประวัติ วันเดือนปีเกิด ถึงแก่อนิจกรรมวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2546 สิริอายุได้ 66 ป อ่านต่อ...
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ อดีตอธิการวิทยาลัยครูนครราชสีมา
ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2484-2543 สถานที่เกิด ต. อ่านต่อ...
รองอำมาตย์โท พระเทพราชธานี (โหมด ชลายนคุปต์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 7 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2455 - 2456 ประ อ่านต่อ...
รองอำมาตย์เอก หลวงวิวิธสุรการ (ถวิล เจียรมานพ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 19 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 22 ธ.ค. 2487 - 3 อ่านต่อ...
รองอำมาตย์เอกหลวงศรีพลรัตน์ (ยะฟะระ เกตุเลขา)
ประวัติ  - พ.ศ. 2451 เป็นนายอำเภอปักธงไชย มณฑลนครราชสีมา คนแรก โ อ่านต่อ...
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 18 มีนาคม 2555-ปัจจุบัน ประวัติ เกิดเ อ่านต่อ...
ว่าที่ร้อยตรี ถาวร สุบงกช
ว่าที่ร้อยตรี ถาวร สุบงกช (พ.ศ. 2478-2527)       เกิดว อ่านต่อ...
วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์
ประวัติ นักกีฬา วอลเลย์บอล ชื่อเล่น กีฟ วันเดือนปีเกิด 6 มิถุนายน พ.ศ. 2527 อ่านต่อ...
ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำทอง
ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2453-วันที่ 27 พฤศจิกายน อ่านต่อ...
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
ประวัติ วันเดือนปีเกิด วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 ภูมิลำเนา บ้านรังกาใหญ่ ตำบล อ่านต่อ...
สินธุ์เพชร กรวยทอง
นักกีฬายกน้ำหนักชายรุ่น 56 กิโลกรัม เหรียญทองแดงโอลิมปิค 2016 ริโอเกมส์ ประเทศ อ่านต่อ...
เสวกเอก พระยานครราชสีมา (สหัด สิงหเสนี)
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 11 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2463-2471 ปร อ่านต่อ...
หลวงบุรคามบริรักษ์ (นาก)
ประวัติ  - นายอำเภอสูงเนินเมืองนครราชสีมา มณฑลนครราชสีมา ตำแหน่ง อ่านต่อ...
อำมาตย์ตรี พระพลราษฎ์บำรุง (แสง อุเทนสุต)
ประวัติ       อำมาตย์ตรี พระพลราษฎ์บำรุง (แสง อุเทนสุต) เ อ่านต่อ...