พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) หรือ พระธรรมโสภณ


รายละเอียด

อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) และอดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา 

ชาติกำเนิด: นามเดิม โกศล โพธิ์งาม เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2467 วันแรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด มรณภาพเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 สิริอายุ 96 ปี 74 พรรษา

บิดา-มารดา: บิดาชื่อ นายสอน โพธิ์งาม มารดาชื่อ นางสงค์ โพธิ์งาม มีพี่น้องร่วมบิดารมารดา รวม 7 คน เป็นบุตรคนที่ 3

สถานที่เกิด: บ้านระเวียง หมู่ที่ 14 ตำบลเบิด (ปัจจุบันเป็นตำบลระเวียง) อำเภอโนนนารายณ์ (แยกเขตการปกครองจากอำเภอรัตนบุรี) จังหวัดสุรินทร์

การศึกษาและบรรพชา:

- พ.ศ. 2481 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา โรงเรียนประชาบาล วัดธรรมวงศา บ้านระเวียง ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และในปี พ.ศ. 2481 ได้บวชเป็นสามเณร ในการบำเพ็ญกุศลสมโภชฉลองกุฎิ 3 มุขของวัดธรรมวงศา บ้านระเวียง ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามกำหนดให้บวชพระภิกษุสามเณร 80 รูป เป็นสามเณรรูปที่ 80 ที่มีอายุน้อยที่สุด โดยมีพระอุปัชฌาย์ที อินฺทญฺโญ วัดบ้านซาด เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสุข อินฺทญฺโญ (สุข บุญเหมาะ) วัดธรรมวงศา บ้านระเวียง เป็นพระอาจารย์ให้สรณะ และศีล หลังจากบวชแล้วได้อยู่จำพรรษาที่วัดธรรมวงศา

การมาอยู่ที่วัดสุทธจินดา: 

- ในปี พ.ศ. 2482 หลวงธรรมการ หัวหน้าแรกเริ่มนำชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือน และวัดธรรมวงศา ได้ถึงแก่กรรม ชาวบ้านได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลทำฌาปนกิจ และในหมู่พระสงฆ์นั้นมี พระมหาดี สมอินทร์ หรือ พระมหาดี ญาณาสโย มีศักดิ์เป็นหลานของหลวงธรรมการได้มาจากวัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา รวมอยู่ด้วย ชาวบ้านนับถือมากเพราะเป็นพระมหาเปรียญ จึงอยากให้พิจารณาคัดเลือกลูกหลานของตนไปอยู่กับพระมหาดี เพื่อได้ศึกษาเล่าเรียน เป็นพระมหาเปรียญด้วย และคณะสงฆ์ได้คัดเลือกให้ สามเณรโกศล โพธิ์งาม และสามเณรศรี สุขประสงค์

- บรรพชาใหม่เป็นสามเณรสังกัดวัดสุทธจินดา (ธรรมยุต) ในวันที่ 19 กกฎาคม พ.ศ. 2482 โดยมี พระโพธิวงศาจารย์ (สังข์ทอง พันธ์เพ็ง) ขณะดำรงสมณศักดิ์เป็น พระธรรมฐิติญาณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาดี ญาณาสโย วัดสุทธจินดาเป็นผู้ให้สรณะ และศีล ณ พระอุโบสถ วัดสุทธจินดา จำพรรษาวัดสุทธจินดา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 เป็นสารเณรรูปที่ 80

- อุปสมบท ณ วัดสุทธจินดา เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2489 ตรงกับวันพุธ แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย โดยขุนภูมิพิชัย และคุณนายกลิ่น ภูมิพิชัย คหบดี อดีตนายอำเภอด่านขุนทด โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพอุปสมภพ ณ พัทธสีมา วัดสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระโพธิวงศาจารย์ (ครั้งดำรงสมณศักดิ์ เป็น พระกรรมวาจาจารย์) เจ้าอาวาสรูปที่ 2 เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาดี ญาณาสโย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระศรีธรรมวงศาจารย์ (จันทร์ เกสโร) วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษา:

- พ.ศ. 2483 สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดสุทธจินดา

- พ.ศ. 2484 สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดสุทธจินดา

- พ.ศ. 2485 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสุทธจินดา

- พ.ศ. 2486 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค สำนักเรียนวัดสุทธจินดา

- พ.ศ. 2487 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักเรียนวัดสุทธจินดา

- พ.ศ. 2489-พ.ศ. 2490 สำนักเรียน ได้ไปศึกษาอบรมนักเรียน ครู และนักเรียน การปกครองสำนักเรียนการปกครองตำแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

งานปกครองคณะสงฆ์:

- พ.ศ. 2493 กลับมาอยู่วัดสุทธจินดา และเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมและเป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง

- พ.ศ. 2494 เป็นเลขานุการวัดสุทธจินดา เป็นเลขานุการคณะธรรมยุตจังหวัดนครราชสีมา-บุรีรัมย์

- พ.ศ. 2495 เป็นเลขานุการคณะธรรมยุตจังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2500 เป็นเจ้าคณะธรรมยุต อำเภอเมือง และอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2503 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา

- พ.ศ. 2507 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2508 เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต)

- พ.ศ. 2514 เป็นพระอุปัชฌาย์ คณะธรรมยุต

- พ.ศ. 2519-9 ต.ค. พ.ศ. 2563 เป็นเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา วรวิหาร

- พ.ศ. 2519 เป็นรองเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)

- พ.ศ. 2528 เป็นรองเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต)

- พ.ศ. 2542 เป็นเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)

- พ.ศ. 2547 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)

สมณศักดิ์:

- พ.ศ. 2487 เป็นพระมหาโกศล สิรินฺธโร ป.ธ. 4

- 5 ธันวาคม พ.ศ. 2501 รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูสุนทรธรรมโกศล

- 5 ธันวาคม พ.ศ. 2510 รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระศรีธรรมวงศาจารย์ บริหารสีมาคณานุกิจ ธรรมิกคณิสสร"

- 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ "พระราชพิศาลสุธี ศรีปริยัติคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"

- 5 ธันวาคม พ.ศ. 2534 รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ "พระเทพวราลังการ วิสุทธิญาณโสภิต ปริยัติกิจคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"

- 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ "พระธรรมโสภณ โกศลปริยัติกิจ โสภิตตรีปิฎกภาณ วิศาลสังฆการนุกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"

- 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ "พระสาสนโสภณ โกศลวิมลญาณอดุล สุนทรปริยัติกิจ โสภิตตรีปิฎกภาณ วิศาลสังฆการนุกร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"

หน้าที่พิเศษ:

- พ.ศ. 2506 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสุทธจินดา 

- พ.ศ. 2512-2526 เป็นวิทยากรประจำโรงเรียนพระสงฆาธิการชั้นต้น

- พ.ศ. 2521 เป็นกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต 

- พ.ศ. 2530 เป็นกรรมการสังคีติชำระพระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ร.9 

- พ.ศ. 2532 เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดสุทธจินดา

- พ.ศ. 2535 เป็นรองหัวหน้าพระธรรมยุต สายที่ 5 

- พ.ศ. 2547 เป็นองค์อุปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช

- พ.ศ. 2548 เป็นคณะกรรมการ กองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท

เกียรติคุณ:

- พ.ศ. 2526 รับพัดสำนักเรียนตัวอย่าง

- พ.ศ. 2530 รับพัดวัดพัฒนาตัวอย่าง

- พ.ศ. 2533 ได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักรทองคำ ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- พ.ศ. 2546 ปริญญาศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

คลังภาพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานตราประจำตำแหน่งเจ้าคณะธรรมยุต ภาค 8 พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร ป.ธ.4)
ตราประจำตำแหน่งเจ้าคณะธรรมยุต ภาค 8
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะธรรมยุต ภาค 8 พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร ป.ธ.4) ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานอนุญาตให้ พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร ป.ธ.4) ฉายพระรูปร่วมพระองค์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร ป.ธ.4) อายุ 84 ปี
พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร ป.ธ.4) อายุ 86 ปี
พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร ป.ธ.4) อายุ 90 ปี
พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร ป.ธ.4) อายุ 94 ปี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายการอ้างอิง

  1. คณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกในวาระฉลองวัฒนมงคล 90 ปี ของพระเดชพระคุณ พระธรรมโสภณ. (2557). พระพุทธรูปปางคันธารราฐ (ปางขอฝน) ประจำจังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา.
  2. งานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 84 ปี พระเดชพระคุณ พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินนฺโร ป.ธ.4) เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธ) 30 มิถุนายน 2551. (2551). นครราชสีมา: วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา.
  3. งานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ 86 ปี พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร ป.ธ. 4) : เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธ) 30 มิถุนายน 2553. (2553). นครราชสีมา: วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา.
  4. มูลนิธิสุทธจินดาราชสีมา มูลนิธิวัดสุทธจินดาวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. (2543). นครราชสีมา: มูลนิธิสุทธจินดา วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา.
  5. อายุวัฒนมงคล 94 ปี พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินนฺโร ป.ธ.4) วันเสาร์ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561. (2563). นครราชสีมา: วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา.