ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอสีดา

อำเภอสีดา เดิมเป็นตำบลอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบัวใหญ่ ต่อมาได้มีประกาศยกฐานะจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอสีดา โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2550 อำเภอสีดาเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาโดยมีพระปรางค์สมัยขอมซึ่งสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16 - 17 องค์เดียว สร้างด้วยศิลาแลง เป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมมีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกด้านเดียว ส่วนอีก 3 ด้าน เป็นประตูหลอก พระปรางค์ดังกล่าวแตกต่างจากปรางค์องค์อื่นๆ ที่สร้างขึ้นในสมัยขอมที่พบเห็นในประเทศไทย กล่าวคือ ส่วนมากจะเป็นหินทราย เช่น ทับหลัง และกรอบประตู พระปรางค์ดังกล่าวกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2479 ตั้งอยู่ที่บ้านสีดา หมู่ที่ 1 ตำบลสีดา

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอสีดา. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-27
  2. อำเภอสีดา. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 114 รายการ (หน้า 2/2)

วัดสังฆชินาราม
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดแสงสว่างวนาราม
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดหญ้าคา
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดหนองจะบก
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดหนองตาดใหญ่
ประวัติความเป็นมา             &n อ่านต่อ...
วัดหนองเต็ง
ประวัติ       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิกาย ประ อ่านต่อ...
วัดหัวนาคำ
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดหัวนาดำ
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดหินแห่
ประวัติความเป็นมา            ตั้งเ อ่านต่อ...
วัดใหม่หนองจะบก
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดอัมพวโนทยาราม
ประวัติความเป็นมา      สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่บนพื้นที่ จำ อ่านต่อ...
เสื่อกกจันทบูรณ์
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
เสื่อโหล
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
อำเภอสีดา
ความหมายและเหตุผลที่ตั้งชื่ออำเภอสีดา เนื่องจากเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ มีประวัติความเป็นม อ่านต่อ...