ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอเทพารักษ์

อำเภอเทพารักษ์ เดิมชื่อ "กิ่งอำเภอสำนักตะคร้อ" ซึ่งนาม "สำนักตะคร้อ" นั้นได้มีการเล่าต่อๆ กันมาว่าเป็น "สำนัก" หรือ "ที่พักแรม" ของผู้ที่สัญจรผ่านไปมา มีทั้งคนเดินทาง พวกพรานป่า ขบวนเกวียนหาเก็บของป่า และใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักแรม ซึ่งมีต้นตะคร้อใหญ่ขึ้นอยู่ริมห้วย ต่อมามีผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงตั้งหมู่บ้านเรียกว่า "บ้านสำนักตะคร้อ" ขึ้นต่อตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด ต่อมาทางราชการพิจารณาเห็นว่าพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลหนองแวง และตำบลบึงปรือ อยู่ห่างไกลจากอำเภอด่านขุนทด จึงเห็นควรจัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้น เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงได้แยกพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลหนองแวง และตำบลบึงปรือ ของอำเภอด่านขุนทด จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอสำนักตะคร้อ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538

ต่อมาพระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด ได้เสนอแนะว่า ที่ตั้งของกิ่งอำเภอสำนักตะคร้อ อยู่ใกล้กับอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และเชื่อว่าบริเวณที่ตั้งกิ่งอำเภอสำนักตะคร้อ มีเทพารักษ์ปกปักษ์รักษาอยู่ จึงควรมีการขอเปลี่ยนชื่อ "กิ่งอำเภอสำนักตะคร้อ" เป็น "กิ่งอำเภอเทพารักษ์" (ท้องที่กิ่งอำเภอเทพารักษ์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอด่านขุนทด) และยกฐานะเป็นอำเภอเทพารักษ์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอเทพารักษ์. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-31
  2. อำเภอเทพารักษ์. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 30 รายการ (หน้า 1/1)

คำขวัญอำเภอเทพารักษ์
ต้นลำเชียงไกร พืชไร่มากมี ดอยเจดีย์ศรีสง่า ผาชมภูน่าชม รื่นรมย์ถ้ำเพกา
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจับพง (ห้วยหางหมา)
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
ดอยเจดีย์
ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงบนเทือกเขาที่เป็นบริวารของเทือกเขาพังเหย สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูง อ่านต่อ...
ตำบลสำนักตะคร้อ
ประวัติความเป็นมา        เดิมเป็นท อ่านต่อ...
ที่นอนยัดนุ่น
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
นางบัวรอง โชติขุนทด
ประวัติ การทำงาน - ผู้ใหญ่บ้าน บ้านมาบพลวง รางวัลเกียรติยศ - อ่านต่อ...
ป่าชุมชนช้างตกตาย
ป่าเบญจพรรณแล้ง รุ่นที่ 3 มีความหนาแน่นของป่าปานกลาง มีพันธุ์ไม้ เช่น แสมสาร มะค อ่านต่อ...
วัดกุดสระแก้ว
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชท อ่านต่อ...
วัดโคกกระบือ
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ อ่านต่อ...
วัดโคกน้อย
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดถ้ำเพกา
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดโนนเต็ง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโนนทอง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2479 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโนนสมบูรณ์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนแหน
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2466 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดบ้านหิงห้อย
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดบึงปรือ
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดป่าเกาะแหลม
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย เป็นวัดที่ตั้งอยู่รอยต่อส อ่านต่อ...
วัดป่าแดนสงฆ์
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดวังน้ำโตน (น้ำโทน)
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดวังยายทอง
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชท อ่านต่อ...
วัดสะพานหิน
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดสำนักตะคร้อ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2476 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดแสงทองพัฒนา
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดหนองโพธิ์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดหนองแวงน้อย (หนองแวง)
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2472 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดห้วยน้ำเค็ม
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดหิงห้อย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2446 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดใหม่เจริญธรรม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
แหล่งโบราณคดีโนนทองหลาง 
โบราณวัตถุที่สำรวจพบมีอายุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก อายุราว 2,500- อ่านต่อ...