ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอบัวลาย

อำเภอสีดา เดิมเป็นตำบลอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบัวใหญ่ ต่อมาได้มีประกาศยกฐานะจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอสีดา โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2550 อำเภอสีดาเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาโดยมีพระปรางค์สมัยขอมซึ่งสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16 - 17 องค์เดียว สร้างด้วยศิลาแลง เป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมมีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกด้านเดียว ส่วนอีก 3 ด้าน เป็นประตูหลอก พระปรางค์ดังกล่าวแตกต่างจากปรางค์องค์อื่นๆ ที่สร้างขึ้นในสมัยขอมที่พบเห็นในประเทศไทย กล่าวคือ ส่วนมากจะเป็นหินทราย เช่น ทับหลัง และกรอบประตู พระปรางค์ดังกล่าวกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2479 ตั้งอยู่ที่บ้านสีดา หมู่ที่ 1 ตำบลสีดา

อำเภอบัวลาย ได้รับการยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอบัวลาย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแบ่งท้องที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบัวลาย ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540) ต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบัวลาย โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2550 โดยแยกออกจากอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 100 กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลบัวลาย ตำบลโนนจาน ตำบลเมืองพะไล และตำบลหนองหว้า รวมทั้งสิ้น 45 หมู่บ้าน ซึ่งอาคารโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย เป็นที่ว่าการกิ่งอำเภอชั่วคราว มีปลัดอำเภอเป็นหัวหน้า ประจำกิ่งอำเภอ 6 คน คือ นายศุภชัย เอี่ยมละออ, นายสุทิน วัลย์ประวีณ, นายสถาพร ชุมอุปกร ต่อมาได้ย้ายมาที่ว่าการกิ่งอำเภออาคารถาวร (อาคารถาวรปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 โดย นายโยธิน เมธชนัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542 ซึ่งปัจจุบันมี นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอบัวลาย. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-3
  2. อำเภอบัวลาย. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 47 รายการ (หน้า 1/1)

กล่องข้าว
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
ข้าวกล้อง
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
ข้าวหอมมะลิ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
คำขวัญอำเภอบัวลาย
แหล่งผ้าไหมสวย ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โคเนื้อดี มีแหล่งน้ำบริบูรณ์ ผู้คนผาสุกปลอดภัย ราช อ่านต่อ...
จุลกฐิน...วัดป่าธรรมดา บ้านคึมมะอุ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
จุลกฐิน          การทอดกฐินที่ต้องทำด้วยความรีบด อ่านต่อ...
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 5 ดาว
นางวันเพ็ญ แสงกันหา
กลุ่มผู้ประกอบการ       วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรคึมมะอุ-ส อ่านต่อ...
นางสวย ทิพย์แสง
กลุ่มผู้ประกอบการ      วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงหม่อนไหมคึมมะอุ-สว อ่านต่อ...
นางหนูจีน ศรีนัมมัง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม อ่านต่อ...
นายดารากร รั้วชัย
กลุ่มผู้ประกอบการ       วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงหม่อนไหมคึมมะอุ-ส อ่านต่อ...
นายประยงค์ แสงกันหา
กลุ่มผู้ประกอบการ      วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรคึมมะอุ-สว อ่านต่อ...
บ้านคึมมะอุ
ประวัติความเป็นมา      ก่อตั้งหมู่บ้านมาแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ประม อ่านต่อ...
ผ้าไหมคลุมไหล่ ผ้าลายขิด
ประเภทผลิตภัณฑ์: ผ้าและเครื่องแต่งกาย ระดับดาว: 4 ดาว (ปี 2553) ขนาด: 70 อ่านต่อ...
ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย
ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย (Khum Ma Au Bua Lai Silk หรือ Pha Mai Khum Ma Au B อ่านต่อ...
วัดขามป้อม
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดคึมมะอุ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดคึมมะอุ หรือ วัดสว่างศรีมงคล
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2459 ได้รับพระรา อ่านต่อ...
วัดเชตุดรวนาราม
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2471 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโนนค้อ
ประวัติความเป็นมา        ตั้งวัดเมื่อ อ่านต่อ...
วัดโนนดู่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนเสี้ยว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดปทุมวนาราม หรือ วัดป่าหนองบัวลาย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดป่าธรรมดา
ประวัติความเป็นมา        สร้างวัดเ อ่านต่อ...
วัดป่ารัตนธรรมาราม (ธ)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดป่าหวาย
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อ อ่านต่อ...
วัดฝาผนัง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดเพ็ดน้อย
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2471 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโพธิ์ศรีวนาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2457 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2479 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดวังโพน
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
วัดศรีชมพู
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อ อ่านต่อ...
วัดศรีชมภู
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดศาลาดิน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสระน้ำเที่ยง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองกระทุ่ม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 ประเภทวัด อ่านต่อ...
วัดหนองขาม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองจาน
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดหนองบัวลาย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองผือ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองเรือ (วิศิษฏ์ธรรมาราม)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดหนองแวง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดหนองแสง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดห้วยม่วง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดอัมพวันไชยมาตร
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
เสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
หมี่ขั้นหางกระรอกลายขอนาคน้อย
หมี่ขั้นหางกระรอกลายขอนาคน้อย เป็นการคิดค้นของบรรพบุรุษชาวบ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน อ่านต่อ...
อำเภอบัวลาย
ประวัติความเป็นมา เนื่องจากสระน้ำประจำหมู่บ้าน มีบัวมากมาย จึงได้ชื่อว่า "บัวหลาย อ่านต่อ...