ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอสีคิ้ว

ในอดีตอำเภอสีคิ้วเป็นเมืองหน้าด่าน ดินแดนแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นถิ่นที่อยู่ของไทยที่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย ตามความเชื่อชาวบ้าน คำว่า “สีคิ้ว” เพี้ยนมาจากชื่อ “พญาสีเขียว” ซึ่งเป็นใหญ่ในบริเวณนี้ ชอบกินเนื้อสัตว์และเนื้อคน ชาวบ้านจึงร่วมใจกันฆ่าพญาสีเขียว และบางกระแสเชื่อว่ามาจาก “สี่เขี้ยว” ซึ่งปัจจุบันมีศาลเจ้าพ่อพญาสี่เขี้ยว ทั้งศาลของจีนและศาลไทยที่คนสีคิ้วเคารพบูชา

เดิม อำเภอสีคิ้ว มีชื่อว่า "เมืองนครจันทึก" เป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อเมืองหลวง มีเจ้าเมืองปกครอง จะตั้งชื่อเมื่อ วัน เดือน ปีใด ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด สอบถามจากคนเก่าๆ ได้ความว่า ตั้งเมืองอยู่ ณ บ้านจันทึก หมู่ที่ 3 ตำบลนครจันทึก

ต่อมาเมืองนครราชสีมาได้จัดตั้งขึ้น เห็นว่าเมืองนี้อยู่ในป่าดงทึบ ไข้ป่าชุกชุม ไม่สะดวกแก่การติดต่อเมืองหลวง จึงเปลี่ยนเป็นเมืองหน้าด่านเรียกว่า "ด่านจันทึก" ที่ตั้งด่านอยู่ บ้านจันทึก หมู่ที่ 3 ตำบลจันทึก ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟจันทึก นายด่านคนแรกชื่อ หลวงพล หนายด่านคนที่ 2 ชื่อ หมื่นด่าน (จัน) เมื่อเลิกด่านแล้ว จึงเปลี่ยนเป็นอำเภอ เรียกว่า "อำเภอสีคิ้ว" เมื่อวันที่ 1 เมษายน ร.ศ.117 (พ.ศ.2441)

ต่อมา เมื่อ ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) ในสมัยที่หลวงเทพโอสถ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ได้ย้ายที่ว่าการ อำเภอสีคิ้ว จากบ้านจันทึกมาตั้ง ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลลาดบัวขาว ใน พ.ศ. 2449 ขณะที่หลวงแผลงฤทธา ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านหนองบัว มาตั้ง ณ บ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 2 อำเภอสีคิ้ว สาเหตุที่ต้องย้ายที่ว่าการอำเภอสีคิ้วบ่อยนั้น เนื่องจากบ้านจันทึก และ บ้านหนองบัว ตั้งอยู่ในเขตดงพญาเย็น (พญาไฟ) มีไข้ป่า (มาลาเรีย) ชุกชุมเป็นที่เกรงกลัวของข้าราชการ จึงได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านสีคิ้ว ซึ่งอยู่นอกเขตดงพญาเย็นดังกล่าว เมื่อ อำเภอจันทึก ย้ายมาอยู่ที่บ้านสีคิ้ว ปรากฏว่าประชาชนที่มาติดต่อราชการมักเข้าใจผิดขึ้นรถไฟไปลงที่สถานีจันทึกบ่อยๆ เพื่อให้ตรงกับชื่อสถานีรถไฟและชื่อหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ นายชำนาญ กระบวน นายอำเภอสมัยนั้น จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อ อำเภอจันทึก เป็น อำเภอสีคิ้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2482

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอสีคิ้ว. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-28
  2. อำเภอสีคิ้ว. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 297 รายการ (หน้า 3/3)

วัดป่านฤมิตร (วัดถ้ำมังกรทอง)
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดป่าโนนสมบูรณ์
ประวัติ           ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2559 สัง อ่านต่อ...
วัดป่าบัวเข็มปมาวาส
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดป่ามีสัทธรรม
ประวัติ              ตั้งวัดเ อ่านต่อ...
วัดป่าสว่างโสภาราม
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย  ประเภทวัด& อ่านต่อ...
วัดป่าสว่างโสภาราม
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดป่าสว่างอารมณ์
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดป่าสันติ
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดป่าสันติ
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดป่าสามัคคีธรรม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดป่าสิงห์ศรัทธาคณาราม
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดฝายหลวง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดพระพุทธบาทคีรีวันน์เขาพริก หรือ วัดเขาพริก หรือ วัดถ้ำหมู หรือ วัดพระพุทธบาทคีรีวันเขาพลิก (วัดบนเขา)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดพิศาลคณาราม
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดพิสิฐบูรณาราม (วัดคลองไผ่)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดพุทธคุณ
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม พ. อ่านต่อ...
วัดพุทธธรรมวิปัสสนา
ประวัติ           ตั้งเมื่อ วันที่ 26 อ่านต่อ...
วัดพุทธรรมวิปัสสนา
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดไพรสาลีสามัคคีธรรม
ประวัติความเป็นมา            &nb อ่านต่อ...
วัดมอจะบก (เขาเหิบ)
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดมอดินแดง
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย เดิมเป็นสำนักสงฆ์ มีท อ่านต่อ...
วัดมอดินแดง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดมิตรภาพ
ประวัติความเป็นมา            &nb อ่านต่อ...
วัดราฏร์เจริญธรรม
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดราษฎร์เจริญธรรม หรือ วัดหนองน้ำขุ่น
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2520 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดลาดบัวขาว หรือ วัดเจตุพน
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดลาดใหญ่สามัคคีธรรม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดลำบ้านใหม่
ประวัติความเป็นมา            &nb อ่านต่อ...
วัดเลิศนิมิตร
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดวะยาววนาราม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดวังกรวด
ประวัติความเป็นมา            &nb อ่านต่อ...
วัดวังราง
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อ่านต่อ...
วัดวังเรือ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดวังโรงน้อย
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดวังโรงใหญ่วราราม
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดวิมุตติธรรม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดศรัทธาสามัคคี
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ อ่านต่อ...
วัดศรีจันทราราม
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม พ. อ่านต่อ...
วัดศรีโพธิ์ชัย หรือ วัดศรีษะกระบือ
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดศรีสง่าโคกสะอาด
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2465 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโศกรวก
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2486 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดสง่าวนาราม
ประวัติความเป็นมา            &nb อ่านต่อ...
วัดสว่างอารมณ์ (ธ)
ประวัติ       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 สังกัดคณะธรรมยุต ได อ่านต่อ...
วัดสองพี่น้องเจริญธรรม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสิงหวนาราม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสีคิ้วคณาราม หรือ วัดใหม่สีคิ้ว
ประวัติความเป็นมา     วัดเก่าแก่แต่โบราณ สร้างปีใดไม่ป อ่านต่อ...
วัดสุชัยคณาราม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองกก
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2450 สังกัดมหานิกาย ไ อ่านต่อ...
วัดหนองกระทุ่ม
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ. อ่านต่อ...
วัดหนองเกตุ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองขอนรัตนวนาราม
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดหนองขอนวนาราม
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดหนองจอก
ประวัติความเป็นมา            &nb อ่านต่อ...
วัดหนองดู่
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดหนองไทร
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดหนองบัว (ปทุมอัญญคีรี)
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองบัวน้อย
ประวัติความเป็นมา      ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2437 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดหนองไผ่พัฒนา
ประวัติ            ตั้งเมื่อ วันที่ 30 อ่านต่อ...
วัดหนองไผ่
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดหนองไม้ตาย
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองรี
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองแวงน้อย
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองสลักได หรือ วัดหนองสลักไดโพธิรังษี
ประวัติความเป็นมา            สังก อ่านต่อ...
วัดหนองหญ้าขาว
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
วัดหนองหญ้าขาววญาราม
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดหนองห่านเจริญธรรม
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดหนองโองนาคาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดห้วยตะแคงใต้ (วัดราฏษร์บำรุง)
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม พ. อ่านต่อ...
วัดห้วยตะแคงเหนือ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดห้วยทราย
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดห้วยลุง
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2445 สังกัดมหานิกาย ไ อ่านต่อ...
วัดหัวสระคณาราม หรือ วัดหัวสระปรางค์เก่าคณาราม
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดใหญ่สีคิ้ว หรือ วัดใหญ่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2139 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดใหม่ไทรงาม
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดใหม่นาหนอง
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดใหม่ลาดอุดม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดใหม่สมบูรณ์จริง (วัดนาหนอง)
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดใหม่สามัคคี กม. 9 หรือ วัดใหม่ กม.9
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดอาศรมธรรมทายาท
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
ว่านหางจระเข้ในน้ำเชื่อม
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
ไวน์ว่านหางจระเข้
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 3 ดาว
ศูนย์สารสนเทศลิปตพัลลภ
ประวัติความเป็นมา      ก่อตั้งในสมัยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ดำรง อ่านต่อ...
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่
       ศูนย์ถ่ายทอดแนวทางตามพระราชดำริ "ศาสต อ่านต่อ...
สวนท้าวสุรนารี
สวนสาธารณะแห่งใหม่ของนครราชสีมา สวนป่ากึ่งรุกขชาติและพฤกษศาสตร์ รวมไม้หายาก อ่านต่อ...
สวนเมืองพร
ซุปเปอร์มาร์เก็ตต้นไม้แห่งแรกของไทย และร้านอาหารมีชื่อ ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข อ่านต่อ...
สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จำกัด
รางวัลเกียรติยศ - พ.ศ. 2563 สหกรณ์โคนมดีเด่นแห่งชาติ
สำนักสงฆ์เขาหินตัด
ประวัติความเป็นมา        สังกัดมหานิกาย ลักษณะวัด ส อ่านต่อ...
สำนักสงฆ์พิศาลคณาราม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
สำนักสงฆ์วัดจำปาวิเวก
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
สุดแผ่นดิน หรือ ผาชมวิว
สถานที่แห่งนี้ เกิดขึ้นจากนิสิตนักศึกษาค่ายอาสาพัฒนาชนบท ได้เข้ามาบุกเบิกและร่วมพัฒนา อ่านต่อ...
หลวงปู่โต
ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าโคราช ในเขตอำเภอสีคิ้ว อยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชประม อ่านต่อ...
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติเขากระโดน
เนินเขาสลับกับผาหิน สูงจากน้ำทะเลประมาณ 1000 เมตร เหมาะแก่การเดินป่า มีจุดกา อ่านต่อ...
แหล่งหินตัด
ร่องรอยการสกัดหินเป็นร่องลึกรูปสี่เหลี่ยมขนาดต่างๆ อยู่หลายแนวและยังทิ้งร่องรอยของค อ่านต่อ...
อ่างเก็บน้ำโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ
    โครงการโรงไฟฟ้าแบบสูบกลับมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตพล อ่านต่อ...
อ่างเก็บน้ำซับประดู่
เรียกสั้นๆ ว่า "อ่างซับประดู่" ห่างจากตัวเมืองโคราชประมาณ 40 กิโลเมตร ที่นี่เป็นอ่า อ่านต่อ...
อำเภอสีคิ้ว
ประวัติความเป็นมา        อำเภอสีคิ้ว เป็นเมืองหน้าด่านในดินแดนแถบภาคตะวันออก อ่านต่อ...
อุทยานมหาวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
การสร้างรูปหล่อทองเหลืองรมดำของสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหฺมรังสี ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อ่านต่อ...