ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอสูงเนิน

ที่มาของคำว่า "สูงเนิน" เป็นคำเรียกตามลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งเป็นที่ราบสูงและเป็นเนิน เดิมเรียกว่า "บ้านสองเนิน" เพราะมีเนินดินอยู่สองฟากบึงแห้ว (บึงใหญ่ซึ่งมีน้ำตลอดปี) ต่อมาภายหลังจึงเพี้ยนมาเป็น "สูงเนิน" เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอสันเทียะ (อำเภอโนนไทยในปัจจุบัน) ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 มีการสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพ-นครราชสีมา และทางรถไฟตัดผ่านบ้านสูงเนิน ชุมชนใหญ่ทำให้การคมนาคมระหว่างบ้านสูงเนินกับตัวจังหวัดนครราชสีมา สะดวกสบายกว่าการติดต่อกับอำเภอสันเที่ยะ(โนนไทย) อีกทั้งประชาชนมาอยู่อาศัยในหมู่บ้านสูงเนินมากข้น เมื่อปี พ.ศ. 2444 ทางราชการจึงยกฐานะเป็นอำเภอสูงเนิน โดยแยกต่างหากจากอำเภอสันเทียะ (โนนไทย) และใช้ชื่อหมู่บ้านเป็นชื่อ “อำเภอสูงเนิน”

อำเภอสูงเนิน มีเมืองสำคัญอยู่ 2 เมือง คือ เมืองเสมา และเมืองโคราฆะปุระหรือเมืองโคราช ซึ่งเมืองทั้งสองเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของชาติไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ ต่อมาจึงได้ยุบเมืองทั้งสอง ไปเป็นเมืองนครราชสีมา อำเภอสูงเนิน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2442 (ร.ศ.118)

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอสูงเนิน. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-30
  2. อำเภอสูงเนิน. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 197 รายการ (หน้า 2/2)

ไม้กวาดเสี้ยนตาล
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
ไม้กวาด
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
ลูกประคบ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 ดาว
วังเณร
มีเรื่องเล่าว่าเป็นจุดที่ลำน้ำลำตะคองมีแก่งหิน เคยมีเณรมาตัดไม้ โดยข้ามน้ำบริเวณนี้แล้ว อ่านต่อ...
วัดกุดขมิ้น
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดกุดจิก
ประวัติความเป็นมา           ก่อตั้ง อ่านต่อ...
วัดกุดปลาเข็ง
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2465 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดกุดเวียน
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2410 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกุดหัวช้าง
ประวัติความเป็นมา      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดกุดหิน
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดแก่นท้าว
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดเขาชาด
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดเขาซาด
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดโคกกะพี้
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดโคกปะกั๊ก
ประวัติความเป็นมา           ก่อตั้ง อ่านต่อ...
วัดโคกมะกอก
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดโคกสว่าง
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโคกสูง
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2420 อ่านต่อ...
วัดโค้งยาง
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2400 อ่านต่อ...
วัดงิ้ว
ประวัติความเป็นมา            สังก อ่านต่อ...
วัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน)
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดดอนกอกสามัคคี
ประวัติความเป็นมา      สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัด อ่านต่อ...
วัดตะคลองแล้ง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดตะคลองหลง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2450 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดตะคองหลง
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2450 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดทะเล
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2419 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดท่าโป่ง
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดทุ่งสะแบง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดธรรมจักรเสมาราม (วัดพระนอนคลองขวาง)
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดน้อยกุดคล้า หรือ วัดใหม่ฉัตรทอง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดนากลาง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดนาใหญ่
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดโนนค่า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2340 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนตะแบง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553 สังกัดมห อ่านต่อ...
วัดโนนตาล
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2430 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนหินดาด
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดบ้านดอน
ประวัติความเป็นมา        สังกัดมหานิกาย ประเ อ่านต่อ...
วัดบ้านบุ่งลำไย
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดบ้านโป่ง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2516 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดบ้านหนองกก
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดบุใหญ่
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2517 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโบสถ์
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดปรางค์เมืองเก่า
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2214 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดป่าโกรกสะเดา
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดป่าภูผาสูง
ประวัติความเป็นมา        ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแห่งข อ่านต่อ...
วัดป่าศิลาทอง (ธ)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดป่าสระเพลง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2476 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดป่าสองครเหนือ
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดป่าสันติศิลาราม
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดป่าสันติสีราราม
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดป่าโสกจาน
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดป่าอ่างแก้ว
ประวัติความเป็นมา ลักษณะวัด สำนักสงฆ์ ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
วัดป่าอุดมธรรม (คลองสอง)
ประวัติความเป็นมา         สังกัดคณะสงฆ์มหานิกา อ่านต่อ...
วัดโพธิ์ไทรงาม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดมะเกลือเก่า
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดมะเกลือใหม่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดมะรุม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดวะภูแก้ว (ธ)
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดวะภูแก้ว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดวังรางน้อยวนาราม
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดวังรางใหญ่
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดวังเรือคณาราม
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดศรีษะกระบือ
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดส้มกบงาม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสระเพลง
ประวัติความเป็นมา      สังกัดมหานิกาย ลักษณะวัด พัทธสีมา อ่านต่อ...
วัดสลักใด
ประวัติความเป็นมา            ตั้งเ อ่านต่อ...
วัดสว่างบูรพาราม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสองคร
ประวัติ       สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม อ่านต่อ...
วัดสองครเหนือ
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดสันติกาวาส หรือ วัดหัวตะพาน
ประวัตความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2452 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดสันติสีลาราม
ประวัติความเป็นมา           ก่อตั้ง อ่านต่อ...
วัดสุขาวดี
ประวัติความเป็นมา            ก่อต อ่านต่อ...
วัดโสกแจ้ง
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดหนองซาตพรประเสริฐ
ประวัติความเป็นมา       สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 253 อ่านต่อ...
วัดหนองตะไก้
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2467 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดหนองบอน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2521 ส อ่านต่อ...
วัดหนองเบน
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดหนองเบน
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองพะยอม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองม่วง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองไม้ตาย
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองแวง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหลุมปูนปัญญาวาส
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดห้วยตะคร้อ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดห้วยไผ่
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหินตั้ง
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่่อ พ.ศ. 2384 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดเหมืองลี่
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2445 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดเหมือดแอ่
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดแหลมปูนปุญญาวาส
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดใหญ่สูงเนิน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2138 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดใหม่จำปา
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดใหม่สันติ
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดใหม่หนองคุม
ประวัติความเป็นมา      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดใหม่หนองดุม
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดใหม่อัมพร
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
หล่อหินทราย
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
โฮมสเตย์วิถีชีวิตและประวัติศาสตร์
โฮมสเตย์วิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ ได้รับรองมาตรฐานปี พ.ศ. 2551 อ่านต่อ...