ดูข้อมูล
จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 71 รายการ (หน้า 1/1)

เจ้าอธิการจรินทร์ อินฺทวํโส
เจ้าอธิการจรินทร์ อินฺทวํโส เจ้าคณะตำบลกระโทก วัดโบสถ์คงคาล้อม อำเภอโช อ่านต่อ...
เจ้าอธิการปุณณรัตน์ วายาโม
เจ้าอธิการปุณณรัตน์ วายาโม เจ้าคณะตำบลทุ่งอรุณ วัดปอพราน ตำบลท่าลาดขาว อ่านต่อ...
พระครุปทุมสารคุณ
พระครุปทุมสารคุณ (อินทร์ นนฺทโก) อายุ 84 พรรษา 64 ชาติกำเน อ่านต่อ...
พระครูเกษมชัยวัฒน์ (หลวงปู่ชื่น เขมจาโร)
พระครูเกษมชัยวัฒน์ (หลวงปู่ชื่น เขมจาโร) (พ.ศ. 2461-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 อ่านต่อ...
พระครูชลธารชัยเขต (หยวก ธมฺมกาโม)
พระครูชลธารชัยเขต (หยวก ธมฺมกาโม) อดีตเจ้าคณะตำบลกะโทก (วันที่ 8&nb อ่านต่อ...
พระครูไชยลักษ์สิกขการ (เฮง สาสนปชฺโชโต)
พระครูไชยลักษ์สิกขการ (เฮง สาสนปชฺโชโต) (วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 24 อ่านต่อ...
พระครูธรรมจักรเสมารักษ์
ประวัติ - เจ้าอาวาสวัดธรรมจักรเสมาราม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เกียร อ่านต่อ...
พระครูธรรมวิจารย์ (ทอง พิทักษ์นคร)
พระครูธรรมวิจารย์ (ทอง พิทักษ์นคร) เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะแขวงกระโทก อ่านต่อ...
พระครูนวกรรมประสิทธิ์
พระครูนวกรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะตำบลพลับพลา วัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย จังหว อ่านต่อ...
พระครูนิโครธธรรมรังษี (ชุ่ม ปภสฺสโร)
ประวัติ การปกครอง - เจ้าอาวาสวัดท่าวังไทร - เจ้าคณะตำบลวังหมี เขต ๒
พระครูประทีปธรรมวัฒน์
ประวัติ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2493        สถานะเดิม ชื่อ สุวัฒน์ นามสกุล จำนงนอก อ่านต่อ...
พระครูประภัศรธรรมธร
พระครูประภัศรธรรมธร วัดบึงทับปรางค์ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนคร อ่านต่อ...
พระครูประสาทชัยคุณ (เทียน จารุวณฺโณ)
พระครูประสาทชัยคุณ (เทียน จารุวณฺโณ) อดีตเจ้าคณะอำเภอโชคชัย อดีตเจ้าอา อ่านต่อ...
พระครูปริยัติชยากร (เตี้ย เขมาภิรโต)
พระครูปริยัติชยากร (เตี้ย เขมาภิรโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าลาดขาว (วันที่ 25 อ่านต่อ...
พระครูปรีชาชินวงศ์ (พุ่ม ชินวํโส)
พระครูปรีชาชินวงศ์ (พุ่ม ชินวํโส) นามสกุล สงฆ์สังวรณ์ (พ.ศ. 2397-27 ม อ่านต่อ...
พระครูปัญญาประสุต (พร้อม ปญฺญาปสุโต)
พระครูปัญญาประสุต (พร้อม ปญฺญาปสุโต) อดีตเจ้าคณะตำบลท่าจะหลุง (วันที่ 9& อ่านต่อ...
พระครูปัญญาสารประสุต
พระครูปัญญาสารประสุต เจ้าคณะตำบลท่าลาดขาว วัดบึงไทย อำเภอโชคชัย จังห อ่านต่อ...
พระครูพรหมพงศ์พิสุทธิ์ (ภู่ นามสกุล ชูภักดี)
พระครูพรหมพงศ์พิสุทธิ์ (ภู่ นามสกุล ชูภักดี) (วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2428 - 29 อ่านต่อ...
พระครูพัฒนกิจจานุกิจ (ชำนาญ)
พระครูพัฒนกิจจานุกิจ (ชำนาญ) รองเจ้าอาวาสวัดด่านเกวียน เลข. จต.ท่าอ่าง อ่านต่อ...
พระครูพิทักษ์ปทุมากร
พระครูพิทักษ์ปทุมากร  รองเจ้าคณะอำเภอโชคชัย วัดใหม่สระประทุม ตำบ อ่านต่อ...
พระครูพิทักษ์อรรถกิจ
พระครูพิทักษ์อรรถกิจ เจ้าคณะตำบลท่าอ่าง  วัดหนองกก ตำบลท่าจ อ่านต่อ...
พระครูพิพัฒน์ชัยเขต (รื่น ฉินฺนมนฺโท)
พระครูพิพัฒน์ชัยเขต (รื่น ฉินฺนมนฺโท) (วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2433&nb อ่านต่อ...
พระครูพิพัฒน์สรคุณ
พระครูพิพัฒน์สรคุณ วัดปรางน้อย ตำบลพลับพลา การศึกษาและอุปสมบท: - วันท อ่านต่อ...
พระครูพิศาลภัทรคุณ (พรม อติภทฺโท)
พระครูพิศาลภัทรคุณ (พรม อติภทฺโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดบิง เจ้าคณะตำบลโชคชัย อ่านต่อ...
พระครูวัชรชัยคุณ (เพ็ชร ฐิตคุโณ)
พระครูวัชรชัยคุณ (เพ็ชร ฐิตคุโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนเกตุ อดีตเจ้าคณะตำบล อ่านต่อ...
พระครูวิมลจิตตารักษ์
พระครูวิมลจิตตารักษ์ เจ้าคณะตำบลท่าจะหลุง วัดละลม อำเภอโชคชัย จังหวัดนค อ่านต่อ...
พระครูวิมลธรรมาวุธ
พระครูวิมลธรรมาวุธ วัดนอก ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ...
พระครูวุฒิสารกิจจารักษ์
พระครูวุฒิสารกิจจารักษ์ วัดขี้ตุ่น ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชส อ่านต่อ...
พระครูสมุห์สุเนตร วรธมฺโม
พระครูสมุห์สุเนตร วรธมฺโม วัดป่าจิตตวิเวการาม ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย อ่านต่อ...
พระครูสังฆรักษ์ชีพ ธมฺมเตโช
พระครูสังฆรักษ์ชีพ ธมฺมเตโช วัดท่าลาดขาว ตำบลท่าลาดขาว การศึกษาและอุปส อ่านต่อ...
พระครูสิริชัยมงคล
พระครูสิริชัยมงคล  เจ้าคณะตำบลท่าเยี่ยม วัดหนองกระทุ่ม  อำเภ อ่านต่อ...
พระครูสิริพุฒิคุณ
พระครูสิริพุฒิคุณ ประธานมูลนิธิสิริชาติพรหมบุตร วัดศรีพุทธาราม การศึกษาและอุป อ่านต่อ...
พระครูสิริสุตาลังการ
พระครูสิริสุตาลังการ เจ้าคณะตำบลโชคชัย วัดบิง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราช อ่านต่อ...
พระครูสุวัฒน์ชัยคุณ (น้อย อนาวิโล)
พระครูสุวัฒน์ชัยคุณ (น้อย อนาวิโล) วัดพลับพลา  รองเจ้าคณะอำเ อ่านต่อ...
พระครูอนุรักษ์วนันดร (สุวรรณ สุวณฺโณ)
พระครูอนุรักษ์วนันดร (สุวรรณ สุวณฺโณ) (12 พฤษภาคม พ.ศ. 2468 - 18 กันยาย อ่านต่อ...
พระครูอุดมธรรมประโชติ (พระมหาอุดม "คง" โชติธมฺโม)
พระครูอุดมธรรมประโชติ (พระมหาอุดม "คง" โชติธมฺโม) อดีตเจ้าอา อ่านต่อ...
พระครูโอภาสธรรมนาถ
พระครูโอภาสธรรมนาถ วัดด่านเกวียน อำเภอโชคชัย การศึกษาและอุปสมบท: อ่านต่อ...
พระจารุวัฒน์ จารุวฑฺฒโน
พระจารุวัฒน์ จารุวฑฺฒโน เลขานุการเจ้าคณะตำบลพลับพลา วัดโบสถ์คงคาล้อม  อ่านต่อ...
พระเจริญ ติสฺสวํโส
พระเจริญ ติสฺสวํโส เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโชคชัย วัดใหม่สระประทุม ตำบลโ อ่านต่อ...
พระชิโนรสธรรมรุจี
พระชิโนรสธรรมรุจี  พระครูชิโนรสธรรมรุจี (พระมหามณี องฺกุโร)&nb อ่านต่อ...
พระเชิดศักดิ์ ปญฺญาปโชโต
พระเชิดศักดิ์ ปญฺญาปโชโต เลขานุการเจ้าคณะตำบลทุ่งอรุณ วัดนอก ตำบลโชคชัย อ่านต่อ...
พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (สิงห์ ขนฺตยาคโม)
ประวัติ วันเดือนปีเกิด วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2432 - วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 250 อ่านต่อ...
พระเทพรัตนดิลก (วิจิตร จิตฺตทนฺโต)
  พระเทพรัตนดิลก (วิจิตร จิตฺตทนฺโต) (9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486-) เ อ่านต่อ...
พระเทพสุทธาจารย์ (หลวงปู่โชติ คุณสฺปนฺโน)
เจ้าอาวาสองค์ปฐมของวัดวชิราลงกรณวราราม ชาติกำเนิด: นามเดิม โชติ เมืองไท อ่านต่อ...
พระธรรมบัณฑิต (ญาณ ญาณชาโล)
  ชาติกำเนิด: นามเดิมชื่อ ญาณ ดาโรจน์ ภูมิลำเนา อยู่ที่บ้านพนา ต.พนา อ อ่านต่อ...
พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี)
 พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี) (พ.ศ. 2457-) ที่ปรึกษาเจ้าค อ่านต่อ...
พระใบฎีกาสมบูรณ์ โชติญาโณ
พระใบฎีกาสมบูรณ์ โชติญาโณ เลขานุการเจ้าคณะตำบลท่าเยี่ยม วัดใหม่สระประทุม&n อ่านต่อ...
พระปริยัติวรคุณ (บุญถม ชวนปญฺโญ)
พระปริยัติวรคุณ (บุญถม ชวนปญฺโญ) (พ.ศ. 2484-4 มกราคม พ.ศ. 2556 สิริรวม อ่านต่อ...
พระปลัดมงคล ภูริปญฺโญ
พระปลัดมงคล ภูริปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโชคชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนอ อ่านต่อ...
พระปลัดฤทธิชัย ทีปธมฺโม
ประวัติ ชื่ออื่น/ฉายา      นามเดิม ฤทธิชัย แสนฉิมพลี วันเดือน อ่านต่อ...
พระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสาโร)
อดีตเจ้าคณะภาค 11 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ...
พระมงคลวัฒนคุณ (เพิ่ม กิตฺติวฑฺฒโน) น.ธ.เอก, ป.ธ. 4
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) และอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาละวัน  อ่านต่อ...
พระมหาชู ฐานิสฺสโร
พระมหาชู ฐานิสฺสโร อดีตพระฝ่ายเผยแผ่อำเภอโชคชัย อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่สร อ่านต่อ...
พระมหาโปร่ง ธมฺมสโม
พระมหาโปร่ง ธมฺมสโม อดีตพระฝ่ายเผยแผ่อำเภอโชคชัย อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีพ อ่านต่อ...
พระมหาสุรพงษ์ เขมจาโร
พระมหาสุรพงษ์ เขมจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงพระ เลข.จต.ท่าลาดขาว วัดบ อ่านต่อ...
พระราชวรญาณ (วิจิตร จิตฺตทนฺโต)
ชาติกำเนิด: นามเดิม วิจิตร พิมพ์งาม เกิดบ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ต.ระเวียง อ.ร อ่านต่อ...
พระราชวิมลโมลี (ดำรง ทิฏฺฐธมฺโม ป.ธ.9, ศษ.ด. )
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิท อ่านต่อ...
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) (พ.ศ. 2464-15 พ.ค. พ.ศ. 2542 สิริอายุ 78 ป อ่านต่อ...
พระราชสีมาภรณ์ (นวล เขมสจฺจวาที)
พระราชสีมาภรณ์ (นวล เขมสจฺจวาที) (17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481-6 สิงหาคม พ. อ่านต่อ...
พระศรีธรรมวงศาจารย์ (ไพโรจน์ ฐิตโชโต ป.ธ.9)
ประวัติ วันเดือนปีเกิด 22 มกราคม พ.ศ. 2518 สังกัด ธรรมยุตินิกาย การศึกษา ป อ่านต่อ...
พระสังเวย วรญาโณ
พระสังเวย วรญาโณ พระครูสอนศีลธรรม วัดบึงไทย ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโช อ่านต่อ...
พระสายยันห์ โสภีโต
พระสายยันห์ โสภีโต ผช.เจ้าอาวาสวัดโบสถ์คงคาล้อม  เลขานุการเจ้าค อ่านต่อ...
พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) หรือ พระธรรมโสภณ
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) และอดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา  ชา อ่านต่อ...
พระโสภณปริยัติวิธาน (สนั่น รตนโชโต ป.ธ.6)
ประวัติ วันเดือนปีเกิด 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 สังกัด มหานิกาย การศึกษา น.ธ อ่านต่อ...
พระอธิการธนิต ฌาณรโต
พระอธิการธนิต ฌาณรโต เลขานุการเจ้าคณะตำบลท่าจะหลุง วัดใหม่หนองกก ตำ อ่านต่อ...
พระอธิการพุฒ ปญฺญาปสุโต
พระอธิการพุฒ ปญฺญาปสุโต อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่สระประทุม อดีตพระฝ่ายศึกษาธ อ่านต่อ...
สมเด็จพระธรรญาณมุนี
สมเด็จพระธรรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณ มหาเถร) ชาติกำเนิด: เดิมชื่อธีร์ นามสกุล อ่านต่อ...
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) สังฆนายกองค์แรกของประเทศไทย ชาติกำเน อ่านต่อ...
หลวงปู่คง ฐิติปัญโญ (พระครูคงคนครพิทักษ์)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคง และเจ้าอาวาสวัดตะคร้อ ประวัติ      & อ่านต่อ...
หลวงปู่นิล อิสฺสริโก (พระครูนครธรรมโฆสิต)
วัดครบุรี ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ชาติกำเนิด: นามเดิม อ่านต่อ...
หลวงพ่อคูณ พระญาณวิทยาคมเถร (คูณ ปริสุทฺโธ ฉัตรพลกรัง)
หลวงพ่อคูณ พระญาณวิทยาคมเถร (คูณ ปริสุทฺโธ ฉัตรพลกรัง)  (พ.ศ. 2466 อ่านต่อ...