ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอพระทองคำ

อำเภอพระทองคำ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอพระทองคำ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยแยกพื้นที่การปกครองออกจากอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 ตำบลได้แก่ ตำบลสระพระ ตำบลทัพรั้ง ตำบลพังเทียม ตำบลหนองหอย และตำบลมาบกราด

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอพระทองคำ. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php
  2. อำเภอพระทองคำ. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-25

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 49 รายการ (หน้า 1/1)

สำนักสงฆ์โคกสุวรรณ
ประวัติความเป็นมา       สร้างวัดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ. อ่านต่อ...
กล้วยกวน
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
กล้วยอบม้วน
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
คำขวัญอำเภอพระทองคำ
พระทองคำเมืองน่าอยู่ พืชผักปลอดสารพิษ ป้องกันภัยยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง
ตะบลสระพระ
ประวัติความเป็นมา        เนื่องจา อ่านต่อ...
ตำบลพังเทียม
ประวัติความเป็นมา        เนื่องจา อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์โนนทอง
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บึงน้อย
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์พระงาม
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์มาบค่าย
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์วัดรัตนมงคล
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดกระโบน
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดกุดตาดำ
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดกุดไผ่ หรือ วัดกุดไผ่วนาราม
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดโกรกช้างน้อย
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดขมาดไพร
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดเจริญผล
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดเจริญพรต
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดชายพะเนา
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2420 สังกัดมหานิกาย เ อ่านต่อ...
วัดเดิ่นเห็ด (เดิ่นตะโก)
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดตลุกผักไร (ธ)
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดถนนหัก (ธ)
ประวัติ       สังกัดธรรมยุตินิกาย  รหัสวัด 6302 อ่านต่อ...
วัดทองหลาง
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดทำนบพัฒนา
ประวัติความเป็นมา        สร้างเมื่อ อ่านต่อ...
วัดโนนงิ้ว
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดโนนเต็ง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดบ้านถนนหัก
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดบ้านห้วยน้อย
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดบุเขว้า
ประวัติความเป็นมา     สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดปะคำ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2354 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดป่าโนนสง่า
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดป่าวิเวกธรรม (ธ) หรือ สำนักสงฆ์บ้านหนองหัวรวก
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดพังเทียม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดโพนไพล
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดภิรมจิตต์
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดภิรมย์จิต
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 สังกัดมห อ่านต่อ...
วัดศรีบุญเรือง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสระพระ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสามัคคีมาบกราด
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองกก
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองกกสระตาล
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดหนองหอย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2454 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดห้วยเจริญ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดห้วยน้อย
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดห้วยสามขา
ประวัติความเป็นมา              & อ่านต่อ...
วัดห้วยหุงเกลือ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
สำนักสงฆ์วัดหนองนกกระเรียน
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
สำนักสงฆ์วัดหัวถนน
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
สำนักสงฆ์หนองเขว้า
ประวัติความเป็นมา          ตั้งเมื่อ อ่านต่อ...