ดูข้อมูล
จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 339 รายการ (หน้า 2/4)

นายทวี รัชนีกร
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2548 ประวัติ     & อ่านต่อ...
นายธงชัย ลืออดุลย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 49 (ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2 มิ.ย. 2557-30 อ่านต่อ...
นายประจักษ์ สุวรรณภักดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 45 (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2551 อ่านต่อ...
นายประมูล ศรัทธาทิพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 31 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2516-2516 อ่านต่อ...
นายประวิทย์ สีห์โสภณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 39 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ต.ค. 2539-19 อ่านต่อ...
นายพงศ์โพยม วาศภูติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 42 ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2547-30 ก.ย อ่านต่อ...
นายพจน์ ธัญญขันธ์
ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2470-วันที่ 29 เมษายน พ. อ่านต่อ...
นายพิทักษ์ พลมณี
ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499-วันที่ 18 เมษายน พ. อ่านต่อ...
นายแพทย์กวี ไชยศิริ
   ประวัติ วันเดือนปีเกิด วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2491&nb อ่านต่อ...
นายไพศาล คุณทรัพย์
ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤาภาคม พ.ศ. 2481-วันที่ 1 มิถุนายน พ. อ่านต่อ...
นายมังกร สระศรี
ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2471-วันที่ 29 มกราคม พ. อ่านต่อ...
นายยุทธ จรัณยานนท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 24 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2495 - 2497 อ่านต่อ...
นายโยธิน เมธชนัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 40 (ดำรงตำแหน่งเมื่อ 20 ต.ค. 2540-2 อ่านต่อ...
นายระพี ผ่องบุพกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ลำดับที่ 46 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ต.ค. 2553-27 อ่านต่อ...
นายเลิศ หงษ์ภักดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 34 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2520 - 2524 อ่านต่อ...
นายเลื่อน พงษ์โสภณ
นายเลื่อน พงษ์โสภณ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2439-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 (ส อ่านต่อ...
นายวิชิต ศุขะวิริยะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 32 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2516-2519 ป อ่านต่อ...
นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 50, 52 (ดำรงตำแหน่งเมื่อ 30 ก.ย.&nb อ่านต่อ...
นายวินัย บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 48 (ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2 ต.ค. 2555-27 อ่านต่อ...
นายวิวัฒน์ อินทร์อุดม
ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2467-วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ อ่านต่อ...
นายสง่า เกียรติภิญโญชัย (2481-2548)
ประวัติ วันเดือนปีเกิด: วันที่ 30 พฤษภาคม 2481 ณ บ้านแถวตลาดหัวรถไฟ จ.นครรา อ่านต่อ...
นายสมชาย กลิ่นแก้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 29 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2511 - 2513 ประว อ่านต่อ...
นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 43 (ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ต.ค. 2548-30 อ่านต่อ...
นายสมบูรณ์ ไทยวัชรมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่ ลำดับที่ 35 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 เม.ย. 2524-3 อ่านต่อ...
นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 53 (ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ตุลาคม 2565) ป อ่านต่อ...
นายสวัสดิ์วงศ์ ปฏิทัศน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 28 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2507 - 2511 ประ อ่านต่อ...
นายสิทธิศักดิ์ ทองดีนอก
วันเดือนปีเกิด วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2535 ณ บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 7 ต.ขามสมบูรณ์ อ่านต่อ...
นายสุเทพ วงศ์กำแหง
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล-ขับร้อง) พ.ศ. 2533 ประวัติ เ อ่านต่อ...
นายสุธี มากบุญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 44 (ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ต.ค. 25 อ่านต่อ...
นายสุนทร ริ้วเหลือง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 41 (ดำรงตำแหน่งเมื่อ 23 เม.ย. 2540- อ่านต่อ...
นายสุพจน์ โสวภาค
ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2457 สิริอายุได้ 85 ปี 10 เ อ่านต่อ...
นายสุพร สุภพร
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 38 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ต.ค. 2537 - 30 อ่านต่อ...
นายสุรินทร์ ชิโนทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 16 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2484-2484 ประวัติ อ่านต่อ...
นายสุวรรณ รื่นยศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 25 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2497 - 2500 ประว อ่านต่อ...
นายเสาร์ บ้วนนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน:  การรักษาโรคมะเร็ง, โรคตับแข็ง และการนวดจับเส้น อ่านต่อ...
นายไสว พราหมณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 36 ดำรงตำแหน่ง เมื่อ 1 ต.ค. 2528-30 อ่านต่อ...
นายอุดม บุญประคอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 20 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2488 - 2489 ประ อ่านต่อ...
นิตยา บุญสูงเนิน
ประวัติ      เกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2506 ชาวจังหวัด อ่านต่อ...
นิยมฤทธิ
      โดยที่ ว่าที่ร้อยตรี นายประเสริฐ แพทย์ประจำกองตำรวจภูธ อ่านต่อ...
นีลนาค
      โดยที่ ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีสมบูรณ กองตำรวจภูธรที่ 1 นค อ่านต่อ...
นีลเนตร์
      โดยที่ ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีผ่อง กองตำรวจภูธรจังหวัดนคร อ่านต่อ...
ในความทรงจำ : ว่าที่ร้อยปีไพโรจน์ สุวรรณฉวี ม.ป.ช.ม, ม.ว.ม.
      หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับประวัติ ว่าที่ร้อยตรี ไพโรจน์ สุวรรณฉว อ่านต่อ...
บ้านกุดหิน
ประวัติความเป็นมา        ชาวบ้าน อ่านต่อ...
บ้านโกรกกระหาด
ประวัติความเป็นมา     เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ อ่านต่อ...
บ้านขนาย
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อต อ่านต่อ...
บ้านคลองหินดาด
ประวัติความเป็นมา       หมู่บ้านแห่งนี้ก่อตั้งก่อนปี พ.ศ. 2509 อ่านต่อ...
บ้านนาใหญ่
ประวัติความเป็นมา     ชาวบ้านกลุ่มคนแรกที่มาเริ่มก่อตั้ง อ่านต่อ...
บานบุรี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Allamanda cathartica L. ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE อ่านต่อ...
บานไม่รู้โรยป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gomphrena celosioides Mart. ชื่อวงศ์ AMARANT อ่านต่อ...
บ้านลำบ้านใหม่
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อต อ่านต่อ...
บ้านหนองอีเหลอ
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2483 อ่านต่อ...
เบารุษะ
     โดยที่ รองอำมาตย์โทแปลก ยกระบัตรศาลมณฑลนครราชสีมา อ่านต่อ...
ประทัดจีน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Russelia equisetiformis Schltdl. ชื่อวงศ์ APOCY อ่านต่อ...
ประทัดใต้หวัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hamelia patens Jacq. ชื่อวงศ์ RUBIACEAE ชื่ออื่น อ่านต่อ...
ประเพณีลอยกระทง
ประวัติ     การลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ แต่ไม่ปร อ่านต่อ...
ประวัติจังหวัดนครราชสีมา
    เมืองนครราชสีมา เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งในอาณาจักรไทย แต่เดิม อ่านต่อ...
ปราการะนันทน์
      โดยที่ ว่าที่นายร้อยตรีอยู่ ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลนครรา อ่านต่อ...
ปริกน้ำค้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop. Sprengeri Grou อ่านต่อ...
ปริกหางกระรอก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop. Myers. อ่านต่อ...
ปอแก่นเทา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Grewia eriocarpa Juss. ชื่อวงศ์ TILIACEAE อ่านต่อ...
ปีบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Millingtonia hortensis L.f. ชื่อวงศ์ BIGNONI อ่านต่อ...
ปีบทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Radermachera ignea (Kurz) Steenis ชื่อวงศ์ B อ่านต่อ...
แปรงล้างขวด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Callistemon lanceolatus DC. ชื่อวงศ์ MYRTACE อ่านต่อ...
ผัดหมี่โคราช
ส่วนผสม 1. หมี่โคราช 200 กรัม 2. กระเทียมกลีบใหญ่ท อ่านต่อ...
ผ้าลายย่าโม
      ลายผ้าประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้า อ่านต่อ...
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา
ประวัติความเป็นมา       เมืองนครราชสีมา เป็นเมืองโบ อ่านต่อ...
พ.ต.อ.เลื่อน กฤษณามระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 26 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2500 - 2501 ปร อ่านต่อ...
พ.อ.หลวงอาจศรศิลป (ประพันธ์ ธนพุทธิ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 15 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2479 - 2484 อ่านต่อ...
พจนานุกรมภาษาโคราช
      หนังสือเล่มนี้นำเสนอเกี่ยวกับการให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าขอ อ่านต่อ...
พจนานุกรมภาษาโคราช ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 7
      ในการจัดพิมพ์ "พจนานุกรมภาษาโคราช" ครั้ง อ่านต่อ...
พยับหมอก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Plumbago auriculata Lam. ชื่อวงศ์ Plumbagina อ่านต่อ...
พระครูเกษมชัยวัฒน์ (หลวงปู่ชื่น เขมจาโร)
พระครูเกษมชัยวัฒน์ (หลวงปู่ชื่น เขมจาโร) (พ.ศ. 2461-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 อ่านต่อ...
พระครูอนุรักษ์วนันดร (สุวรรณ สุวณฺโณ)
พระครูอนุรักษ์วนันดร (สุวรรณ สุวณฺโณ) (12 พฤษภาคม พ.ศ. 2468 - 18 กันยาย อ่านต่อ...
พระไชยนฤนาท (ทองดี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 6 ดำรงตำแหน่ง ร.ศ. 129 - 131 (2453 อ่านต่อ...
พระเทพสุทธาจารย์ (หลวงปู่โชติ คุณสฺปนฺโน)
พระเทพสุทธาจารย์ (หลวงปู่โชติ คุณสฺปนฺโน) (พ.ศ. 2451-24 มีนาคม พ.ศ. 2517 อ่านต่อ...
พระธรรมบัณฑิต (ญาณ ญาณชาโล)
  พระธรรมบัณฑิต (ญาณ ญาณชาโล) ชาติกำเนิด: พระธรรมบัณฑิต เดิมช อ่านต่อ...
พระบรมราชบรรหาร (สวัสดิ์ วิเศษศิริ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 5 ดำรงตำแหน่ง ร.ศ. 125 - 129 (2449 อ่านต่อ...
พระปริยัติวรคุณ (บุญถม ชวนปญฺโญ)
พระปริยัติวรคุณ (บุญถม ชวนปญฺโญ) (พ.ศ. 2484-4 มกราคม พ.ศ. 2556 สิริรวม อ่านต่อ...
พระผงกลมหลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุด
ประวัติความเป็นมา        วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
พระผงเจ้าสัวหลวงพ่อคูณ รุ่นเหลือกินเหลือใช้ (เสาร์ 5 คูณทวี)
ประวัติความเป็นมา        สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่าน อ่านต่อ...
พระผงนาคปรก หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ประวัติความเป็นมา        สร้างเม อ่านต่อ...
พระผงสังกัจจายน์มหาลาภทวีคูณ รุ่นอธิฐานจิต
ประวัติความเป็นมา        สร้างเม อ่านต่อ...
พระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสาโร)
พระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสาโร) (พ.ศ. 2457- 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534 สิริอ อ่านต่อ...
พระมงคลวัฒนคุณ (เพิ่ม กิตฺติวฑฺฒโน) น.ธ.เอก, ป.ธ. 4
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) และอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาละวัน  อ่านต่อ...
พระยศสุนทร หรือ พระยาราชเสนา (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 8 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2456 - 2458 ประ อ่านต่อ...
พระยากำธรพายัพทิศ (ดิส อินทโสฬส ณ ราชสีมา)...เจ้าเมืองนครราชสีมาคนสุดท้าย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 14 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2476-2479 ป อ่านต่อ...
พระยากำแหงสงคราม (กาจ สิงห์เสนี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ท่านแรก  ดำรงตำแหน่งเมื่อ รศ. 115-120 ( อ่านต่อ...
พระยานายกนรชน วิมลภักดี (เจริญ ปริยานนท์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 13 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2474 - 2476 อ่านต่อ...
พระยาพิริยะพิชัย (เทียบ สุวรรณิน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 12 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2466 - 2472 ปร อ่านต่อ...
พระยาวรชัยวุฒิกร (เลื่อง สนธิรัต)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 4 ดำรงตำแหน่งเมื่อ ร.ศ. 124 - 125 (2 อ่านต่อ...
พระยาศรีสุริยราชวราภัย (จร รัตนบิณฑะ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 9 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2458 - 2460 อ่านต่อ...
พระยาสุริยเดช (จาบ สุวรรณทัต)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 3 ดำรงตำแหน่งเมื่อ รศ.123 - 124 (พ.ศ. อ่านต่อ...
พระรังสรรค์สารกิจ (เลื่อน ศรีเพ็ญ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 2 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2444-พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) (พ.ศ. 2464-15 พ.ค. พ.ศ. 2542 สิริอายุ 78 ป อ่านต่อ...
พระราชสีมาภรณ์ (นวล เขมสจฺจวาที)
พระราชสีมาภรณ์ (นวล เขมสจฺจวาที) (17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481-6 สิงหาคม พ. อ่านต่อ...
พระสาครบุรานุรักษ์ (ปริก สุวรรณานนท์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 17 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2484 - 2486 ประว อ่านต่อ...
พระอธิการทองดี ผริตฺตธมฺโม, 2478-2534
อดีตเจ้าอาวาสวัดกองพระทราย ประวัติ        พระอธิการทองดี ผริตฺตธมฺโม สกุลเ อ่านต่อ...
พลับพลึงตีนเป็ด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hymenocallis littoralis Salisb. ชื่อวงศ์ AMA อ่านต่อ...
พหลโยธิน
      โดยที่ มหาอำมาตย์ตรี (นายพลตรี เดิมเป็นนายทหารได้รับพ อ่านต่อ...
พักตรานนท์
      โดยที่ นายวาด พนักงานทอผ้า กองเกษตร์ มณฑลนครราชสีม อ่านต่อ...