ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอสีคิ้ว

ในอดีตอำเภอสีคิ้วเป็นเมืองหน้าด่าน ดินแดนแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นถิ่นที่อยู่ของไทยที่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย ตามความเชื่อชาวบ้าน คำว่า “สีคิ้ว” เพี้ยนมาจากชื่อ “พญาสีเขียว” ซึ่งเป็นใหญ่ในบริเวณนี้ ชอบกินเนื้อสัตว์และเนื้อคน ชาวบ้านจึงร่วมใจกันฆ่าพญาสีเขียว และบางกระแสเชื่อว่ามาจาก “สี่เขี้ยว” ซึ่งปัจจุบันมีศาลเจ้าพ่อพญาสี่เขี้ยว ทั้งศาลของจีนและศาลไทยที่คนสีคิ้วเคารพบูชา

เดิม อำเภอสีคิ้ว มีชื่อว่า "เมืองนครจันทึก" เป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อเมืองหลวง มีเจ้าเมืองปกครอง จะตั้งชื่อเมื่อ วัน เดือน ปีใด ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด สอบถามจากคนเก่าๆ ได้ความว่า ตั้งเมืองอยู่ ณ บ้านจันทึก หมู่ที่ 3 ตำบลนครจันทึก

ต่อมาเมืองนครราชสีมาได้จัดตั้งขึ้น เห็นว่าเมืองนี้อยู่ในป่าดงทึบ ไข้ป่าชุกชุม ไม่สะดวกแก่การติดต่อเมืองหลวง จึงเปลี่ยนเป็นเมืองหน้าด่านเรียกว่า "ด่านจันทึก" ที่ตั้งด่านอยู่ บ้านจันทึก หมู่ที่ 3 ตำบลจันทึก ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟจันทึก นายด่านคนแรกชื่อ หลวงพล หนายด่านคนที่ 2 ชื่อ หมื่นด่าน (จัน) เมื่อเลิกด่านแล้ว จึงเปลี่ยนเป็นอำเภอ เรียกว่า "อำเภอสีคิ้ว" เมื่อวันที่ 1 เมษายน ร.ศ.117 (พ.ศ.2441)

ต่อมา เมื่อ ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) ในสมัยที่หลวงเทพโอสถ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ได้ย้ายที่ว่าการ อำเภอสีคิ้ว จากบ้านจันทึกมาตั้ง ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลลาดบัวขาว ใน พ.ศ. 2449 ขณะที่หลวงแผลงฤทธา ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านหนองบัว มาตั้ง ณ บ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 2 อำเภอสีคิ้ว สาเหตุที่ต้องย้ายที่ว่าการอำเภอสีคิ้วบ่อยนั้น เนื่องจากบ้านจันทึก และ บ้านหนองบัว ตั้งอยู่ในเขตดงพญาเย็น (พญาไฟ) มีไข้ป่า (มาลาเรีย) ชุกชุมเป็นที่เกรงกลัวของข้าราชการ จึงได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านสีคิ้ว ซึ่งอยู่นอกเขตดงพญาเย็นดังกล่าว เมื่อ อำเภอจันทึก ย้ายมาอยู่ที่บ้านสีคิ้ว ปรากฏว่าประชาชนที่มาติดต่อราชการมักเข้าใจผิดขึ้นรถไฟไปลงที่สถานีจันทึกบ่อยๆ เพื่อให้ตรงกับชื่อสถานีรถไฟและชื่อหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ นายชำนาญ กระบวน นายอำเภอสมัยนั้น จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อ อำเภอจันทึก เป็น อำเภอสีคิ้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2482

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอสีคิ้ว. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-28
  2. อำเภอสีคิ้ว. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 297 รายการ (หน้า 1/3)

กระดิ่งทองลงหิน
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
กระเป๋าเอกสารผ้ายวน
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
กล้วยพริกก้า
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
เขาสะเดา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ที่ชมรมร่มร่อนแห่งประเทศไทย ได้มาจัดตั้งอยู่บนยอดเขาสะเด อ่านต่อ...
เขื่อนลำตะคอง
ประวัติความเป็นมา     สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2507-2512 อ่านต่อ...
คริสตจักรน้ำพระทัยสีคิ้ว
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อ ปี 1999 สัง อ่านต่อ...
คำขวัญอำเภอสีคิ้ว
นครจันทึก จารึกภาพสี่พันปี สี่เขี้ยวตำนาน คู่บ้านลำตะคอง
ซิ่นไก
ซิ่นไก ของไทย-ยวน ของนางประไพ ทองจันทึก
ซิ่นคั่นแบบเดิมของไท-ยวน
ซิ่นคั่นแบบเดิมของไท-ยวน
ที่พักสงฆ์วัดป่าสวนแสงธรรม
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
นายจำลอง ซองผม
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นายจีระศักดิ์ ประทุมศรี
ต้นแบบ  ป้องกันการระบาดของเพลี้ยแป้งโดยหลีกเลี่ยงการปลูกในฤดูแล้ง อ่านต่อ...
นายมนตรี ศรีสุระ
ต้นแบบ การประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร แนวคิด ใช้พื้นที่น้อย ต้นทุนต อ่านต่อ...
นายสมาน บัวบุญ
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
น้ำมันเหลือง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 ดาว
บ้านกฤษณา
ประวัติความเป็นมา     เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ อ่านต่อ...
บ้านกุดชะนวน
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        เดิมชื่อบ้า อ่านต่อ...
บ้านกุดเต่างับ
ประวัติความเป็นมา       ในปี พ.ศ. 2400 ผู้นำในการก อ่านต่อ...
บ้านไก่เส่า
ประวัติความเป็นมา       หมู่บ้านแห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อประ อ่านต่อ...
บ้านเขากระโดน
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 ต่อมาได้นำมาตั้งเป็นขอ อ่านต่อ...
บ้านเขายายเที่ยงใต้
ประวัติความเป็นมา       หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยูู่ในหุบเขา โดยมีเรื่อ อ่านต่อ...
บ้านเขายายเที่ยงเหนือ
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 ที่ตั้งข อ่านต่อ...
บ้านคลองแจ้ง
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อต อ่านต่อ...
บ้านคลองตะแบก
ประวัติความเป็นมา        หมู่บ้านเก อ่านต่อ...
บ้านคลองไทร
ประวัติความเป็นมา        เนื่องจากพื้นที่บริเวณตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนี้มีคลองน้ำไหล อ่านต่อ...
บ้านคลองนาดี
ประวัติความเป๋็นมา        โดยเกิดจากคนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ พ. อ่านต่อ...
บ้านคลองไผ่
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้ง อ่านต่อ...
บ้านชัยพัฒนา
ประวัติความเป็นมา        เดิมก่อนท อ่านต่อ...
บ้านชุมสามเรณู
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน อ่านต่อ...
บ้านซับกระบุตร
ประวัติความเป็นมา            ก่อต อ่านต่อ...
บ้านซับตะเคียน
ประวัติความเป็นมา     บ้านซับตะเคียน มีลุ่มน้ำเล็กๆ หลายสายเป็นที่มาของคำว่า " อ่านต่อ...
บ้านซับใต้
ประวัติความเป็นมา        กลุ่มคนท อ่านต่อ...
บ้านซับน้ำทิพย์
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งขึ้น อ่านต่อ...
บ้านซับพยุง
ประวัติความเป็นมา เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2528 จากการแยกตัวมาจากบ้านหนองแวง ห อ่านต่อ...
บ้านซับศรีจันทร์
ประวัติความเป็นมา        เมื่อประ อ่านต่อ...
บ้านซับสมบูรณ์
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อต อ่านต่อ...
บ้านซับสวรรค์
ประวัติความเป็นมา     ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2499 ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข อ่านต่อ...
บ้านดงเค็ง
ประวัติความเป็นมา        เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2515 ไ อ่านต่อ...
บ้านดงลำใย
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตเ อ่านต่อ...
บ้านดอนนกเขา
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2395 โดยมีคนกลุ่มแรกที่มาต อ่านต่อ...
บ้านดอนมะนาว
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
บ้านดอนเมือง
ประวัติความเป็นมา     เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2500 ได้ม อ่านต่อ...
บ้านดอนวัว
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2446 ชาวบ้านกลุ่มแรกที่มาตั้งบ้า อ่านต่อ...
บ้านดอนหัวมัน
ประวัติความเป็นมา     ในอดีตขึ้นอยู่กับบ้านซับใต้หมู่ที่ 7 แ อ่านต่อ...
บ้านเดิ่นพัฒนา
ประวัติความเป็นมา        ชาวบ้านกลุ่มแรกที่ได้อพยพมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ ย้ายมาจา อ่านต่อ...
บ้านตลาดเหนือ
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้ง อ่านต่อ...
บ้านตะกั่วเก่า
ประวัติความเป็นมา      เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2512 เด อ่านต่อ...
บ้านถนนคต
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน     เดิมหมู่บ้านถนนคต ชื่อ "บ้านน้อยสีคิ้ว" เนื่องจากหมู่บ้านแยกตัว อ่านต่อ...
บ้านถนนนาดี
ประวัติความเป็นมา       ในอดีตประมาณปี พ.ศ. 2435 อ่านต่อ...
บ้านถ้ำมังกรทอง
ประวัติความเป็นมา        ชาวบ้านก อ่านต่อ...
บ้านทรัพย์ทวี
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งโดยกรมราชทัณฑ์ ตามคำส อ่านต่อ...
บ้านทับม้า
ประวัติความเป็นมา        ชาวบ้าน อ่านต่อ...
บ้านทุ่งพนมวัง
ประวัติความเป็นมา        หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเดียวกับบ้านหนองจอก ซึ่งได้อพยพ อ่านต่อ...
บ้านน้อยพัฒนา
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อต อ่านต่อ...
บ้านนาหนอง
ประวัติความเป็นมา        หมู่บ้านแห อ่านต่อ...
บ้านโนนกระถินศรีประทาน
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
บ้านโนนกุ่ม
ประวัติความเป็นมา        จากคำบอกเล่าของชาวบ้านเล่าว่า "ชาวสีคิ้ว" เป็นกลุ่ม อ่านต่อ...
บ้านโนนแต้
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        เดิมบ้านโ อ่านต่อ...
บ้านโนนนา
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้ง อ่านต่อ...
บ้านโนนประดู่
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งขึ้น อ่านต่อ...
บ้านโนนประดู่
ประวัติความเป็นมา        ประมาณปี พ.ศ. 2465 ได้มีชาวบ้านกลุ่มแรกอพยพมาจา อ่านต่อ...
บ้านโนนสว่าง
ประวัติความเป็นมา     เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ อ่านต่อ...
บ้านโนนเสลา
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้ง อ่านต่อ...
บ้านบ่อทอง
ประวัติความเป็นมา       หมู่บ้านนี้ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ อ่านต่อ...
บ้านบุ่งพัฒนา
ประวัติความเป็นมา        บ้านบุ่งพัฒนาเดิมตั้งอยู่ในบ้านบุ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลสีคิ้ว อำเ อ่านต่อ...
บ้านปรางค์เก่า
ประวัติความเป็นมา       ในอดีต "บ้านปรางค์เก่า อ่านต่อ...
บ้านปางโก
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        ในอดีตพื้นท อ่านต่อ...
บ้านผาแดง
ประวัติความเป็นมา       หมู่บ้านแห่งนี้ได้แยกตัวออกจากบ้านซับก อ่านต่อ...
บ้านแผ่นดินธรรม
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านประมาณปี พ.ศ. 2526 โดยแยกออกจาก อ่านต่อ...
บ้านฝายหลวง
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2486 โดยมี นายผัน-น อ่านต่อ...
บ้านมอจะบก
ประวัติความเป็นมา     ที่มาของชื่อบ้านจะบก คือ เมื่อในอดีตบ้านมอจะบกเป็นป่าเขา อ่านต่อ...
บ้านมอดินแดง
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อต อ่านต่อ...
บ้านมะค่างาม
ประวัติความเป็นมา        ตั้งขึ้นมาต อ่านต่อ...
บ้านมิตรภาพ
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อสร้างประมาณปี พ.ศ. อ่านต่อ...
บ้านมูลตุ่น
ประวัติความเป็นมา        ชุมชนเก่า อ่านต่อ...
บ้านโรงงาน
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2507 ได้มีการก่อตั้งโรงงานทอกระสอบ อ่านต่อ...
บ้านไร่
ประวัติความเป็นมา        ชาวบ้านก อ่านต่อ...
บ้านลาดพัฒนา
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเม อ่านต่อ...
บ้านเลิศมงคล
ประวัติความเป็นมา      เริ่มจัดตั้งหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยชาวบ้านกลุ่มแรกที่ม อ่านต่อ...
บ้านเลิศสวัสดิ์
ประวัติความเป็นมา        เดิมในห อ่านต่อ...
บ้านเลี้ยงเด็กเลิศสวัสดิ์
ผู้รับใช้       คุณปราณี ชาวสวน
บ้านวะยาว
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        ในอดีตบริเ อ่านต่อ...
บ้านวังกรวด
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        เนื่องจากพื้นที่ในหมู่บ้านเกือบทั้งหมดล้วนเป็นกรวด และหินเ อ่านต่อ...
บ้านวังกระสวย
ประวัติความเป็นมา     เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2513 ที่มาของชื่อห อ่านต่อ...
บ้านวังตะเคียน
ประวัติความเป็นมา        เมื่อประม อ่านต่อ...
บ้านวังโรงน้อย
ประวัติความเป็นมา        หมู่บ้านวังโรงน้อยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2428 คนกลุ่มแรก อ่านต่อ...
บ้านวังโรงใหญ่
ประวัติความเป็นมา        เริ่มมีการก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2495 ในสมัยก่อนมีส อ่านต่อ...
บ้านศรีษะกระบือ
ประวัติความเป็นมา       ชาวบ้านกลุ่มแรกที่อพยพย้ายมาต อ่านต่อ...
บ้านศาลสถิตย์
ประวัติความเป็นมา        ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 เดิมอยู่ในเขตการปกครองของห อ่านต่อ...
บ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 2
ประวัติความเป็นมา     ในอดีตบ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ในเ อ่านต่อ...
บ้านสีคิ้ว
ประวัติความเป็นมา        ชาวบ้านที่อยู่ที่ตำบลจันทึก คือ ชาวเสาไห้ ซึ่งแต่เดิมอยู่บ อ่านต่อ...
บ้านสุชัยพัฒนา
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 252 อ่านต่อ...
บ้านสุมทุม
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านประมาณปี พ.ศ. 2334 ชาวบ้านกลุ่มแร อ่านต่อ...
บ้านหนองกกยางกลาง
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อต อ่านต่อ...
บ้านหนองกกวังม่วง
ประวัติความเป็นมา        หมู่บ้านหนองกกวังม่วงเป็นหมู่บ้านที่แยกออกจากบ้านหนอง อ่านต่อ...
บ้านหนองขอน
ประวัติความเป็นมา        ชาวบ้าน อ่านต่อ...
บ้านหนองขาม
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตบ อ่านต่อ...
บ้านหนองดู่
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้ง อ่านต่อ...
บ้านหนองไทร
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านประมาณปี พ.ศ. 2500 ชาวบ้านกลุ่มแรก อ่านต่อ...
บ้านหนองน้ำขุ่น
ประวัติความเป็นมา        ชาวบ้าน อ่านต่อ...